Skip to content

Studia stacjonarne

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.
 
Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia, umożliwiających kontynuację kształcenia. Mogą podjąć dalszą naukę na 1,5 rocznych (3-semestralnych) magisterskich studiach II stopnia.
 
Nabór na specjalności w ramach kierunków prowadzony jest w ramach ustalonych limitów miejsc.
 
Kierunki i specjalności, przewidziane do uruchomienia na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2024/2025 obejmują:

Inżynieria środowiska

Energetyka

OZE i infrastruktura komunalna

Inżynieria i gospodarka wodna

Geoinformatyka

Gospodarka przestrzenna

Inżynieria czystego powietrza

Environmental and Land Engineering

oraz jako nowość w ofercie:

To wyjątkowy kierunek, na którym kształcimy specjalistów posiadających z jednej strony szeroką wiedzę inżynierską, a z drugiej kompetencje w zakresie nowych technologii, ekonomii, przedsiębiorczości i ochrony środowiska. Uczymy jak zastępować nieodnawialne zasoby środowiska ich odnawialnymi odpowiednikami, a także jak wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju w procesach produkcyjnych, zgodnie z koncepcją gospodarki cyrkulacyjnej. Dotyczy to m.in. ponownego wykorzystywania odpadów, odnowy wody i stosowania odnawialnych źródeł energii. Uczymy jak mierzyć, oceniać i ograniczyć oddziaływanie aktywności przemysłowej człowieka na środowisko poprzez stosowanie odpowiednich technologii środowiskowych. 

Absolwenci kierunku „Eko-technologie dla zrównoważonego rozwoju”, oprócz szerokiej wiedzy inżynierskiej, posiadają wiedzę z zakresu zasad zrównoważonego rozwoju, wykorzystywania odnawialnych zasobów środowiska, w tym energii odnawialnej, oraz organizacji procesów produkcyjnych w zakładach przemysłowych. Są ukierunkowani na innowacyjność w zakresie technologii produkcji i zarządzania środowiskiem, a także potrafią dokonać analizy i oceny procesów technologicznych lub produkcyjnych uwzględniając zasady gospodarki cyrkulacyjnej, w tym odzysk materiałów, energii i wody. Potrafią dobrać odpowiednie procesy, technologie lub techniki w celu ograniczania emisji zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych do środowiska wodnego, gleby i powietrza dla konkretnego procesu produkcyjnego lub technologicznego.

Po ukończeniu studiów Absolwent może kontynuować kształcenie na studiach 2. stopnia lub znaleźć zatrudnienie w:

 • praktycznie każdej gałęzi przemysłu (np. w działach ochrony środowiska lub zajmujących się innowacyjnością)
 • firmach zajmujących się gospodarką komunalną (woda, ścieki, odpady, gospodarka zielenią i in.)
 • administracji różnych szczebli (wydziały ochrony środowiska)
 • jednostkach kontrolujących stan środowiska 
 • formie indywidualnej działalność np. jako mała firma lub start-up.
 • Inżynieria Środowiska

  Do wyboru 3 specjalności na studiach I stopnia i 5 specjalności na studiach II stopnia.

Studia I stopnia – inżynierskie – do 3 semestru wspólne, a od 4 semestru:
 

–   specjalność: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja – COWiK

–   specjalność: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów – ZW

–   specjalność: Hydroinżynieria – H

Studia II stopnia – magisterskie – 1,5 roczne – na kierunku inżynieria środowiska w specjalnościach:
 

–    Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja – COWiK

–    Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów – ZW

Absolwenci tego kierunku są specjalistami od: ogrzewnictwa i ciepłownictwa, wodociągów i kanalizacji, wentylacji i klimatyzacji, odnawialnych źródeł energii, hydro- i geoinżynierii, gospodarki odpadami, konstrukcji hydrotechnicznych i geotechniki oraz innowacyjnych i prośrodowiskowych technologii. Ich kompetencje zawodowe uzależnione są od specjalności, którą wybiorą.

Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

 • biurach projektowych i firmach wykonawczych działających w obszarze instalacji – ogrzewania budynków i sieci cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wodociągowo-kanalizacyjnych, odnawialnych źródeł energii, ochrony powietrza, termicznej utylizacji odpadów
 • przedsiębiorstwach wodociągowych lub energetycznych
 • w ramach własnej działalności gospodarczej
 • budownictwie hydrotechnicznym, komunalnym, komunikacyjnym
 • instytucjach administracji samorządowej i państwowej
 • szkolnictwie
Po zdobyciu doświadczenia zawodowego absolwenci kierunku inżynieria środowiska mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz do wykonywania dokumentacji hydrologicznej.
 
 • Energetyka

  3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia i 1,5-roczne studia stacjonarne II stopnia. 4 Specjalności do wyboru, w tym jedna realizowana w języku angielskim (II st.).

Studia I stopnia – inżynierskie  do 4 semestru wspólne, a od 5 semestru w podziale na:

–   specjalność: Systemy i urządzenia energetyczne – SiUE

–   specjalność: Energetyka niekonwencjonalna – EN

–   specjalność: Instalacje, systemy i urządzenia ogrzewcze – ISiUO

Studia II stopnia – magisterskie – 1,5 roczne – na kierunku energetyka w specjalnościach:

–   Systemy i urządzenia energetyczne – SiUE

–   Energetyka niekonwencjonalna – EN

–   Modelowanie komputerowe w energetyce – MKwE

–   Energy Systems and Machinery (specjalność w języku angielskim) – ES&M

–   ENERGETYKA JĄDROWANOWOŚĆ W OFERCIE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024!

Absolwenci energetyki znają możliwości i współczesny stan techniki w zakresie praktycznego wykorzystania energii konwencjonalnej oraz słonecznej, wiatrowej, wodnej i geotermalnej do zabezpieczenia rosnących potrzeb energetycznych miast, osiedli i pojedynczych domów. Posiadają również wiedzę dotyczącą zasad gospodarki energetycznej w dużych zakładach przemysłowych, małych firmach i gminach. Są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem i dystrybucją energii. Biegle posługują programami komputerowymi wspomagającymi procesy projektowania, modelowania i podejmowania decyzji (CAD, MES, CFD, EBSILON, OZC, CO). Mają możliwość starania się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Mogą samodzielnie wykonywać audyty energetyczne, a po zdobyciu uprawnień budowlanych starać się o uprawnienia do sporządzana świadectw charakterystyk energetycznych.

Absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • elektrowniach i elektrociepłowniach,
 • biurach projektowych i firmach wykonawczychzajmujących się odnawialnymi źródłami energii,
 • ośrodkach naukowo-badawczych i uczelniach,
 • firmach doradczych,
 • firmach wykonujących audyty energetyczne oraz świadectwa charakterystyk energetycznych,
 • przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją i magazynowaniem energii,
 • biurach projektowych i firmach wykonawczych zajmujących się urządzeniami i systemami energetycznymi, takimi jak elektrownie i elektrociepłownie (konwencjonalne i niekonwencjonalne), kotły, wymienniki ciepła, turbiny (parowe, gazowe, wodne i wiatrowe),
 • firmach związanych z ogrzewnictwem i wentylacją,
 • jednostkach samorządowych jako specjalista w zakresie problemów energetyki,
 • prowadzonej własnej działalności gospodarczej.
 • Odnawialne Źródła Energii i Infrastruktura Komunalna

  3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia i 1,5-roczne studia stacjonarne II stopnia. Kierunek bez specjalności.

Studia I stopnia  inżynierskie – bez specjalności (dowiedz się więcej)

Studia II stopnia  magisterskie – bez specjalności (dowiedz się więcej)

 

Absolwenci będą potrafili: 
 • identyfikować zasoby i możliwości pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych
 • porównywać i oceniać różne źródła energii oraz konsekwencje ich stosowania
 • projektować instalacje i systemy wykorzystujące OZE oraz przekształcać systemy tradycyjne na proekologiczne
 • stosować nowoczesne technologie prośrodowiskowe w systemach komunalnych
 • rozwiązywać praktyczne problemy związane z planowaniem, projektowaniem, realizacją, eksploatacją oraz finansowaniem systemów odnawialnych źródeł energii i infrastruktury komunalnej.
Niezależnie, absolwenci będą także przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia, zarówno na kierunkach związanych z OZE, jak i na kierunku inżynieria środowiska czy energetyka
 
Absolwent OZEiIK znajdzie zatrudnienie w:
 • przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją infrastruktury komunalnej współrealizujących program (MPWiK, MPO, MPEC)
 • biurach projektowych i firmach wykonawczych realizujących inwestycje w zakresie instalacji i systemów OZE ( jak również innych elementów infrastruktury komunalnej)
 • instytucjach i organizacjach wykorzystujących i koordynujących wdrażanie OZE w kraju i za granicą
 • jednostkach samorządu terytorialnego i administracji państwowej, prowadząc analizy efektywności inwestycji oraz źródeł ich finansowania
 • ramach własnej działalności gospodarczej (doradztwo inwestycyjne, opracowywanie planów wykorzystania konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii oraz zamiany systemów tradycyjnych na proekologiczne)
 • Inżynieria i Gospodarka Wodna

  3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia i 1,5-roczne studia stacjonarne II stopnia. Kierunek bez specjalności.

Studia I stopnia – inżynierskie – bez specjalności (dowiedz się więcej)
 
Studia II stopnia – magisterskie – bez specjalności (dowiedz się więcej) 

 

Absolwent kierunku zdobędzie cenione – w obliczu nasilających się zjawisk urbanizacji i zmian klimatycznych – kompetencje w zakresie nowoczesnego gospodarowania zasobami wodnymi i projektowania infrastruktury miejskiej. Będzie przygotowany do projektowania i wykonawstwa nowoczesnych inżynierskich rozwiązań wykorzystujących potencjał zasobów wodnych (zaopatrzenie w wodę, ochrona przed powodzią i suszą, energetyka, żegluga) przy jednoczesnym kształtowaniu przestrzeni zapewniającej komfort życia mieszkańcom (strefy wypoczynku i rekreacji) oraz ochrony miejskich rzek, środowiska i bioróżnorodności.

Absolwenci mogą podjąć pracę w:

 • biurach projektowych i firmach konsultingowych,
 • przedsiębiorstwach wykonawczych realizujących inwestycje w zakresie obiektów budownictwa wodnego,
 • budownictwie hydrotechnicznym (przygotowujemy do zdobycia uprawnień), komunalnym oraz przy planowaniu przestrzennym,
 • Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie,
 • Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
 • instytucjach i urzędach administracji samorządowej i rządowej,
 • przy projektowaniu i eksploatacji urządzeń melioracji na obszarach problemowych,
 • przy sporządzaniu ocen oddziaływania na środowisko i ekspertyz związanych z gospodarowaniem wodą,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej,
 • jako rzeczoznawcy z zakresu budownictwa wodno-melioracyjnego.
Absolwenci po zdobyciu doświadczenia zawodowego oraz złożeniu stosowanych egzaminów mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane  i o certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki.
 
 • Geoinformatyka

  3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia. Kierunek bez specjalności.

Studia I stopnia – inżynierskie – bez specjalności (dowiedz się więcej)

Studia II stopnia – magisterskie – bez specjalności – NOWOŚĆ W OFERCIE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024!
 

Absolwent kierunku geoinformatyka będzie dysponował wiedzą dotyczącą kompleksowych technik teledetekcyjnych pozwalających w sposób nieinwazyjny pozyskiwać dane dla trzech geosfer, tj. atmosfery, litosfery i hydrosfery. Kończąc I stopień kierunku geoinformatyka absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalające na stosowanie zaawansowanych technik przetwarzania sygnałów i obrazów cyfrowych, komputerowej wizualizacji geodanych i hydrodanych oraz analizy i kompleksowej interpretacji danych, gromadzonych w obszarach należących do nauk o Ziemi i środowisku. System nauczania jest dwuetapowy:

 • Etap I (1 i 2 rok studiów) – przedmioty obligatoryjne dotyczące podstawowych zagadnień informatycznych, kompleksowej tj. geodezyjno-geofizycznej teledetekcji oraz geoinżynierii i hydroinżynierii;
 • Etap II (3 i 4 rok studiów) – przedmioty obligatoryjne zastępowane są wybieralnymi modułami specjalizującymi pozwalającymi absolwentowi poszerzyć kompetencje informatyczne o uniwersalne zagadnienia
  z najważniejszych obszarów informatyki, tzn.: programowanie w kierunku przetwarzania i analizy danych, bazy danych, grafika komputerowa i techniki wizualizacji danych, technologie internetowe.

Absolwenci mogą podjąć pracę:

 • jako programiści i użytkownicy oprogramowania dedykowanego dla inżynierii i ochrony środowiska oraz nauk o Ziemi,
 • w firmach geoinżynieryjnych i hydroinżynieryjnych, gdzie znajdą zatrudnienie w działach zajmujących się przetwarzaniem, wizualizacją i analizą geodanych i hydrodanych,
 • w firmach wykorzystujących środowisko CAD oraz jako projektanci i użytkownicy systemów GIS, SIP, SIT,
 • uniwersalna wiedza i umiejętności z zakresu Data Science zdobyte podczas studiów pozwolą również na poszukiwanie pracy w firmach z branży IT.
 • Gospodarka Przestrzenna

  3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia i 1,5-roczne studia stacjonarne II stopnia. Kierunek międzywydziałowy, 3 specjalności.

Studia I stopnia – inżynierskie kierunek międzywydziałowy bez specjalności realizowany przez WIŚiE PK wspólnie z Wydziałem Architektury PK i Wydziałem Inżynierii Lądowej PK 

Kształcenie na pierwszych 4 semestrach jest realizowane wspólnym programem dla wszystkich studentów. Od 5 semestru obok wspólnych przedmiotów w wymiarze 1085 godz. realizują także przedmioty specjalnościowe w wymiarze 240 godz. ujęte w dwa „bloki tematyczne” po 120 godz. na 5 i 6 semestrze, które przygotowują do pracy dyplomowej. Wybór „bloku tematycznego” z spośród 3 oferowanych przez wydziały prowadzące kształcenie na kierunku GP (WA, WIL lub WISIE) jest więc także związany z wyborem wydziału dyplomującego. Studenci dokonują wyboru bloku tematycznego i wydziału dyplomującego na 4 semestrze. Ostateczne przypisanie studentów do bloków tematycznych jest przeprowadzane z uwzględnieniem preferencji studentów oraz osiągniętych wyników nauczania (średnia z czterech semestrów studiów, obliczona zgodnie z Regulaminem Studiów obowiązującym w PK), bez ograniczania limitów miejsc na wydziałach prowadzących, przy zachowaniu zasady, że każdy z wydziałów prowadzących będzie miał zapewnioną przynajmniej jedną grupę dziekańską. Studenci dokonują wyboru promotora i tematu pracy dyplomowej na 5 semestrze. Lista promotorów i tematów prac oferowanych dla studentów przypisanych do bloków tematycznych jest opracowana przez wydziały dyplomujące, zatwierdzana przez Dziekana WISIE i przedstawiana studentom na 5 semestrze. Każdy promotor może prowadzić maksymalnie 3 dyplomy. Student może wybrać promotora/temat pracy jedynie z listy zatwierdzonej przez Dziekana WISIE. Ewentualne zmiany wydziałów dyplomujących (bloków tematycznych i tematów prac dyplomowych) są możliwe w uzasadnionych, indywidualnych przypadkach, po akceptacji przez Międzywydziałową Radę kierunku studiów gospodarka przestrzenna.

Studia II stopnia – magisterskie realizowane przez WIŚiE PK wspólnie z Wydziałem Architektury PK i Wydziałem Inżynierii Lądowej PK – w specjalnościach: 
 

specjalność:Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna

specjalność: Urbanistyka i transport

Studenci dokonują wyboru wydziału dyplomującego (poprzez wybór promotora i tematu pracy dyplomowej) na 2 semestrze spośród wydziałów prowadzących daną specjalność. Lista promotorów i tematów prac oferowanych na danej specjalności jest opracowana przez wydziały dyplomujące, zatwierdzana przez Dziekana WISIE i przedstawiana studentom na 2 semestrze. Każdy promotor może prowadzić maksymalnie 3 dyplomy. Student może wybrać promotora/temat pracy jedynie z listy zatwierdzonej przez Dziekana WISIE. Ostateczne zatwierdzenie wyboru tematu pracy dyplomowej jest przeprowadzane z uwzględnieniem preferencji studentów oraz osiągniętych wyników nauczania (średnia z pierwszego semestrów studiów, obliczona zgodnie z Regulaminem Studiów obowiązującym w PK), bez ograniczania limitów miejsc na wydziałach prowadzących, przy zachowaniu zasady, że każdy z wydziałów prowadzących będzie miał zapewnioną przynajmniej jedną grupę dziekańską. Ewentualne zmiany wydziałów dyplomujących są możliwe w uzasadnionych, indywidualnych przypadkach, po akceptacji przez Międzywydziałową Radę kierunku studiów gospodarka przestrzenna.

 
Absolwent tego kierunku dysponuje interdyscyplinarną wiedzą z zakresu podstaw inżynierii środowiska, inżynierii lądowej i transportowej oraz urbanistyki i planowania przestrzennego. Potrafi posługiwać się systemami informacji przestrzennej, zna zasady tworzenia i wykorzystania rysunku technicznego i urbanistycznego oraz opracowań kartograficznych i geodezyjnych. Dysponuje wiedzą z zakresu projektowania systemów infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej i transportu wodnego, a także oceny zagrożenia powodziowego oraz systemów ochrony przed powodzią. Opanował także zasady gospodarki nieruchomościami i przestrzenią miasta oraz podstawy kompleksowego planowania nowoczesnego miasta. Jest przygotowany do racjonalizowania procesów przebudowy, rewitalizacji i odnowy miast.
 
Absolwent znajdzie zatrudnienie w:
 • firmach projektowych lub planistycznych i konsultingowych zajmujących się planowaniem przestrzennym oraz kształtowaniem infrastruktury technicznej i transportowej,
 • jednostkach lokalnego i regionalnego samorządu terytorialnego,
 • jednostkach administracji publicznej oraz projektowych i wykonawczych, zajmujących się zarządzaniem, kształtowaniem warunków i kontrolą rozwoju,
 • podmiotach gospodarczych czy organizacjach pozarządowych ukierunkowanych na tworzenie rozwiązań spełniających współczesne oczekiwania odnośnie wysokiej jakości życia,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej, np. po przyjęciu do izby urbanistów.
 • Inżynieria Czystego Powietrza

  3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia. Kierunek międzywydziałowy.

Studia I stopnia – inżynierskie – kierunek międzywydziałowy bez specjalności realizowany przez WIŚiE PK wspólnie z Wydziałem Mechanicznym PK i Wydziałem Inżynierii Lądowej PK 

Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia kompleksowych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, w szczególności do identyfikacji rodzajów i źródeł emisji zanieczyszczeń, rozpoznania mechanizmów ich rozprzestrzeniania się i transportu, wreszcie proponowania rozwiązań technicznych, technologicznych i systemowych zmierzających do poprawy jakości powietrza.

 Absolwenci kierunku docelowo mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach samorządu terytorialnego, administracji państwowej, także w zakresie planowania i kształtowania obszarów miejskich,
 • firmach projektowych, eksploatacyjnych i wykonawczych, działających w obszarze problematyki czystego powietrza,
 • zakładach produkcyjnych będących źródłem zanieczyszczeń powietrza,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją infrastruktury technicznej i transportowej,
 • jednostkach prowadzących monitoring oraz oceny jakości powietrza,
 • placówkach naukowych,
 • sektorze prywatnym, realizując zadania doradztwa inwestycyjnego.
 • Environmental and Land Enginerering (Inżynieria i kształtowanie środowiska)

  1,5-roczne studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim

Studia II stopnia – magisterskie – bez specjalności (dowiedz się więcej)

Studia na kierunku E&LE dają możliwość poznania szerokiego spektrum zagadnień związanych ze wszystkimi obszarami inżynierii środowiska (woda, powietrze, gleba, klimat wewnętrzny, energia). Zajęcia prowadzone są w języku angielskim w mniejszych grupach i w międzynarodowej atmosferze ze studentami zagranicznymi studiującymi na PK. Kierunek Environmental and Land Engineering, prowadzony w języku angielskim kształci i przygotowuje przyszłych absolwentów do:

 • projektowania i eksploatacji instalacji wewnętrznych oraz sieci cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • projektowania technologii i urządzeń służących do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz ich eksploatacji,
 • planowania gospodarki odpadami i pozyskiwania energii z odpadów oraz źródeł odnawialnych,
 • oceny warunków geotechnicznych i zjawisk związanych z interakcją między budowlą i gruntem,
 • analizy systemów ochrony powietrza,
 • projektowania i eksploatacji instalacji budynków energooszczędnych,
 • poznania charakterystyki odnawialnych i alternatywnych źródeł energii,
 • efektywnego wykorzystania nowoczesnego oprogramowania inżynierskiego.

Dzięki współpracy PK z Università di Cagliari (Sardynia, Włochy) studia te dają możliwość uzyskania podwójnego dyplomu ukończenia studiów. Każdego roku wybrana grupa studentów będzie miała możliwość odbycia 2. i 3. semestru studiów na Università di Cagliari, co pozwoli im na równoczesne uzyskanie dwóch dyplomów ukończenia studiów: Politechniki Krakowskiej i Università di Cagliari.

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www