Skip to content

Studenckie praktyki zawodowe

PRAKTYKA lub STAŻ w jednostkach Krakowskiego Holdingu Komunalnego?! – DOWIEDZ SIE WIĘCEJ!

INFORMACJE OGÓLNE

Studencka praktyka zawodowa to zajęcia umożliwiające zdobycie przez studenta wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej poprzez samodzielne wykonywanie przez niego czynności praktycznych. Może być realizowana w kraju lub za granicą w jednostkach gospodarczych, instytucjach publicznych, instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach oświatowych lub w ramach zorganizowanej przez uczelnię działalności, pozwalającej osiągnąć cele studenckiej praktyki zawodowej.

Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach studenckiej praktyki zawodowej określa program studiów dla kierunku, poziomu i profilu. Semestr studiów, w którym jest realizowana studencka praktyka zawodowa, określa plan studiów. Szczegółowe zasady organizacji studenckich praktyk zawodowych określa dziekan wydziału prowadzącego kształcenie, w tym sposób i termin ustalania bądź wyboru miejsca studenckich praktyk zawodowych.

Termin realizacji studenckich praktyk zawodowych jest określony w programie studiów dla kierunku, poziomu i profilu; co do zasady termin nie powinien kolidować z terminami zajęć dydaktycznych, ani z terminami zaliczeń i egzaminów na uczelni.

WAŻNE DOKUMENTY
Od semestru letniego 2023/2024 na Politechnice Krakowskiej obowiązuje
Procedura organizacji studenckich praktyk zawodowych na studiach I lub II stopnia o profilu ogólnoakademickim na Politechnice Krakowskiej
FORMULARZE:

Załącznik nr 1 – Wniosek studenta kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA o przyjęcie przez podmiot zewnętrzny na studencką praktykę zawodową – NIEOBOWIĄZKOWY

Załącznik nr 1 – Wniosek studenta kierunku GEOINFORMATYKA o przyjęcie przez podmiot zewnętrzny na studencką praktykę zawodową – NIEOBOWIĄZKOWY

Załącznik nr 1 – Wniosek studenta kierunku IiGW, COWIK, ZW, OZEiK, ICzP o przyjęcie przez podmiot zewnętrzny na studencką praktykę zawodową – NIEOBOWIĄZKOWY

Załącznik nr 3 – Porozumienie dotyczące organizacji studenckiej praktyki zawodowej studenta kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Załącznik nr 3 – Porozumienie dotyczące organizacji studenckiej praktyki zawodowej studenta kierunku GEOINFORMATYKA

Załącznik nr 3 – Porozumienie dotyczące organizacji studenckiej praktyki zawodowej studenta kierunku IiGW, COWIK, ZW, OZEiK, ICzP

Załącznik nr 5 – Zaświadczenie o realizacji studenckiej praktyki zawodowej studenta kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Załącznik nr 5 – Zaświadczenie o realizacji studenckiej praktyki zawodowej studenta kierunku GEOINFORMATYKA

Załącznik nr 5 – Zaświadczenie o realizacji studenckiej praktyki zawodowej studenta kierunku IiGW, COWIK, ZW, OZEiK, ICzP

 

KONTAKT W SPRAWIE PRAKTYK
Pełnomocnik dziekana WIŚiE ds. praktyk studenckich: dr inż. Karolina Łach. 
Sprawdź terminy konsultacji.

Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
pok. 111, bud: WIŚiE (W-2)  ul. Warszawska 24

tel. 12 628 28 64

e-mail: klach@pk.edu.pl lub karolina.lach@pk.edu.pl

W sprawie praktyk prosimy kontaktować się  z opiekunem wyznaczonym dla danego kierunku.
Opiekunowie praktyk w roku akademickim 2023/2024 (studia stacjonarne i niestacjonarne):

kierunek: inżynieria środowiska

kierunek: energetyka 

kierunek: odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalnadr inż. Jan Porzuczek

kierunek: inżynieria i gospodarka wodna  dr inż. Andrzej Mączałowski

kierunek: geoinformatyka dr inż. Justyna Pamuła

Międzywydziałowy Kierunek Studiów Gospodarka Przestrzenna dr inż. Marek Bodziony

Międzywydziałowy Kierunek Studiów Inżynieria Czystego Powietrza – dr hab. inż. Anna Czaplicka

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www