Skip to content

Postępowanie doktorskie

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów:

  • Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

 

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka przeprowadza Rada Naukowa Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK.

Nadawanie stopnia doktora odbywa się:

  1. w ramach kształcenia w Szkole Doktorskiej PK
  2. w trybie eksternistycznym
  3. w ramach studiów doktoranckich.

 

Szczegółowe informacje dot. wymogów formalnych oraz wzory dokumentów zawarte są w Załączniku do Uchwały Senatu nr 21/n/02/2024 z 28 lutego 2024 r. Tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego.

Ewentualne pytania na temat postępowań doktorskich na WIŚIE PK prosimy kierować na adres e-mail Biura Dziekana WIŚIE PK.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dot. dostarczenia rozprawy doktorskiej do Biblioteki PK (tutaj).

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www