Skip to content

PODSTAWY PRAWNE:

Ogólne zasady dotyczące realizacji pracy dyplomowej i złożenia egzaminu dyplomowego ujęte są w rozdziale VI i VII Regulaminu Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki uchwalonego przez Senat PK w dniu 29.05.2019 r.

Poniższe szczegółowe wytyczne opracowano na podstawie dokumentu: Zarządzenie Rektora PK nr 18 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz Procedury weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac na PK

Dokumenty niezbędne PRZED ROZPOCZĘCIEM SEMESTRU DYPLOMUJĄCEGO:

 1. Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej
 2. Oświadczenie o zmianach w temacie pracy dyplomowej. Uwaga! Temat pracy dyplomowej  musi być identyczny z podanym przez studenta w deklaracji i w systemie eHMS.

Do systemu ASAP należy wstawiać prace w jednym pliku PDF. W pracy powinny być osadzone wszystkie elementy graficzne. Jeżeli jest to technicznie możliwe, część projektowa pracy powinna zostać wyeksportowana do pliku PDF z kompresją zapewniającą jakość sieciową, a następnie połączona z częścią opisową w jeden plik PDF. Zapoznaj się ze sposobem postępowania w ASAP.  Uwaga! Analiza antyplagiatowa pracy w systemie Antyplagiat zajmuje zazwyczaj od 1-48 godzin, a zatem cały proces od momentu dodania przez studenta pracy, aż do uzyskania raportu prawdopodobieństwa i Raportu z badania antyplagiatowego JSA może potrwać nawet kilka dni.

CHCESZ UNIKNĄĆ BŁĘDÓW I POPRAWEK PRZY EDYCJI PRACY? Zapoznaj się z dokumentem Wytyczne dotyczące standardów pisania prac dyplomowych.

ZAWARTOŚĆ PRACY DYPLOMOWEJ – WZORY:

 1. STRONA TYTUŁOWA
 2. STRONA TYTUŁOWA DLA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 3. STRONA TYTUŁOWA DLA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA

EGZAMIN DYPLOMOWY  

Procedura składania kompletu dokumentów przez studenta nakłada obowiązek dostarczenia oryginałów dokumentów (zobacz poniższy katalog) najpóźniej 5 DNI przed egzaminem dyplomowym.  

WAŻNE! Komplet dokumentów dostarcza do dziekanatu sam student, bez udziału promotora!

Dokumenty należy złożyć osobiście po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem dziekanatu lub przesłać drogą pocztową do dziekanatu.

Nie ma potrzeby dostarczania do dziekanatu papierowej wersji pracy dyplomowej ani Państwa zdjęć. (Od 1 października 2020 r. wydawane absolwentom PK dyplomy ukończenia studiów i odpisy dyplomów ukończenia studiów oraz duplikaty dyplomów ukończenia studiów sporządzone są według nowych wzorów. Zasadnicza zmiana polega na braku fotografii absolwenta).

 

Komplet dokumentów wymagany do EGZAMINU DYPLOMOWEGO  

 1. Wniosek o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami dla chętnych także Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku polskim lub w języku obcym, dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku polskim lub w języku angielskim;
 2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy  – wydruk z systemu ASAP;
 3. Potwierdzenie analizy antyplagiatowej – wydruk z systemu ASAP;
 4. Oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego – wydruk z systemu ASAP podpisany przez promotora;
 5. Pierwsza strona Raportu Podobieństwa zawierająca współczynniki podobieństwa i datę utworzenia Raportu z podpisem promotora (strona z wyszczególnionymi procentami – metryka podobieństw;
 6. Raport Ogólny z JSA z podpisem promotora;
 7. Opinia promotora – wydruk systemu ASAP podpisany przez promotora;
 8. Recenzja pracy dyplomowej – wydruk systemu ASAP podpisany przez recenzenta;
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 10. Karta odejścia – kontakt mailowy z jednostkami PK: BIBLIOTEKA (wypozyczalnia.bpk@pk.edu.pl), JEDNOSTKA DYPLOMUJĄCA (kontakt z sekretariatem jednostki, do której przypisany jest promotor) oraz BIURO KARIER (kariery@pk.edu.pl – proszę dopisać informację o kończonym Wydziale. Jeżeli na Państwa karcie znajdują się już pieczątki innych jednostek, proszę posłużyć się skanem lub zdjęciem. W odpowiedzi otrzymacie Państwo skan z pieczątką Biura Karier);
 11. Dane do suplementu (wszystkie wpisane informacje wymagają udokumentowania np. potwierdzenia członkostwa w Kołach Naukowych itp.);
 12. Formularz danych osobowych;
 13. Legitymacja studencka: studenci I stopnia – zgodnie z § 30 pkt. 4 Regulaminu Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej do egzaminu dyplomowego może przystąpić student po złożeniu w dziekanacie lub przekazaniu komisji egzaminacyjnej legitymacji studenckiej, bądź dokumentu stwierdzającego fakt jej zgubienia bądź kradzieży. Wymóg ten nie dotyczy tylko studentów I stopnia, którzy po ukończeniu studiów zachowują prawo do posiadania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku, w którym ukończyli te studia. Studenci II stopnia – zwrot najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego.
 14. Studenci którzy rozpoczęli studia 01.10.2019 r. i później nie wnoszą opłaty za dyplom! Dla pozostałych studentów, którzy rozpoczęli studia przed 01.10.2019 r., opłata za dyplom wynosi 60zł/ 100 zł z odpisem w języku obcym. 

UWAGA!  Przed złożeniem dokumentów do obrony pracy dyplomowej MUSZĄ ZOSTAĆ UREGULOWANE ZALEGŁOŚCI FINANSOWE wobec WIŚiE PK a także MUSZĄ ZOSTAĆ UZUPEŁNIONE WSZYSTKIE OCENY w systemie HMS (w tym: ocena z przedmiotu „Przygotowanie pracy dyplomowej”). Bez uzupełnionych ocen dziekanat nie przyjmie dokumentów do obrony.

***

Skany zaświadczeń o ukończeniu studiów przesyłane są nie wcześniej niż na drugi dzień po egzaminie dyplomowym na podstawie zamówienia przekazanego drogą mailową na adres pracownika dziekanatu prowadzącego dany kierunek studiów.

***

ODBIÓR DYPLOMU

Uprzejmie informujemy absolwentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, że Politechnika Krakowska wprowadziła również możliwość otrzymania kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz odpisami oraz dodatkowego odpisu dyplomu w języku polskim lub języku obcym, dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku polskim lub języku angielskim za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Przesłanie dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej odbywa się na wniosek absolwenta:

1) wniosek o przesłanie dokumentów na terenie Polski (wzór nr 1)

2) wniosek o przesłanie dokumentów za granicę (wzór nr 2)

Dokumenty przesyłane są przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru albo przesyłką poleconą, w przypadku przesyłki do następujących krajów: Brazylii, Danii, Irlandii Północnej i Wielkiej Brytanii.

Absolwent ponosi koszt opłaty za przesyłkę. W przypadku przesyłki na terenie Polski opłata wynosi 18,30 zł. W przypadku przesyłki za granicę, przed przekazaniem do dziekanatu wniosku (wzór nr 2), absolwent informuje pracownika dziekanatu o kraju wysyłki kompletu dyplomu oraz wnosi wskazaną przez pracownika dziekanatu opłatę w polskich złotych za przesyłkę zagraniczną.
Skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku (wzór nr 1 albo wzór nr 2) absolwent przekazuje do dziekanatu za pomocą Wirtualnego Dziekanatu w systemie eHMS/dsys. Do wniosku absolwent dołącza potwierdzenie wniesienia opłaty za przesyłkę.

W przypadku stwierdzenia poprawności wniosku dziekanat przesyła do absolwenta dokumenty, a w przypadku stwierdzenia błędów/braków we wniosku dziekanat informuje absolwenta, za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu, o błędach/brakach we wniosku i wzywa absolwenta do ich usunięcia.

W przypadku przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru absolwent odbierając przesyłkę podpisuje formularz potwierdzenia odbioru, tzw. „zwrotkę” i przekazuje podpisaną „zwrotkę” pracownikowi Poczty Polskiej.
Ponadto absolwent jest zobowiązany do przekazania do dziekanatu, za pomocą Wirtualnego Dziekanatu w systemie eHMS/dsys, wypełnionego i własnoręcznie podpisanego skanu potwierdzenia odbioru za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami (wzór nr 3).

***

Egzamin dyplomowy dla kierunku Międzywydziałowego kierunku studiów gospodarka przestrzenna – zagadnienia:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www