Skip to content

Projekty finansowane z Funduszy norweskich i Funduszy EOG

1.

SMARTFOOD

Projekt SmartFood otrzymał dofinansowanie z Funduszy Norweskich 2014-2021 oraz z budżetu Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu “Badania Stosowane”. Projekt korzysta z dotacji w wysokości 1,275 mln euro z Norwegii oraz z dotacji w wysokości 0,225 mln euro z budżetu RP. Całkowita wartość projektu wynosi 1,5 mln euro.

SmartFood: Engaging citizens in food diversity in cities

– the overarching aim of the project is to develop and test innovative socio-technological solutions for sustainable food production and consumption towards sustainable and smart cities of the future.

Specific objectives of the project:

 1. to integrate the latest interdisciplinary research on urban food consumption and production with a novel approach to co-create healthy plant- and insect-based, soil-free food while using locally available rainwater and solar energy for year-round sustainable and safe food production in urban block corridors;
 2. Within the framework of home food production, to reduce the environmental footprint by lowering greenhouse gas emissions resulting from food production and transport;
 3. to carry out a controlled socio-technological experiment to test a new technology for self-produced food and its impact on the environment, behavioural changes and consumption attitudes of urban residents.

The results of the project will be used to develop recommendations and guidance for sustainable urban policies in cities of the future. We are working together for a green, competitive and inclusive Europe.

The project has a funding of PLN 3 893 819 PLN (funded by Iceland, Liechtenstein and Norway, within the EEA funds and Norwegian Financial Mechanism for years 2014- 2021).

Project Period: 01.09.2021-30.04.2024

Project Partners:

 • Research and Innovation Centre Pro-Akademia,
 • Cracow University of Technology,
 • The Maria Grzegorzewska University,
 • Norwegian Institute for Air Research (NILU),
 • BI Norwegian Business School,
 • Western Norway Research Institute.

Website of the project: link

The project executes SDG 12 – Responsible Production and Consumption.

2.

USAGE

Projekt USAGE otrzymał dofinansowanie z Funduszy Norweskich 2014-2021 oraz z budżetu Rzeczypospolitej Polskiej za  pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu “Badania Stosowane”. Projekt korzysta z dotacji w 1,849 mln euro z Norwegii oraz z dotacji w wysokości 0,326 mln euro z budżetu RP. Całkowita wartość projektu wynosi 2,175 mln euro.

Cel projektu: stworzenie ogrodowej instalacji do produkcji żywności opartej na systemach akwaponicznych, wspartej infrastrukturą zbierającą wody opadowe. Poza produkcją żywności, infrastruktura będzie pełniła funkcję edukacyjną, społeczną, integracyjną, będzie tworzyła miejsca pracy i współpracy oraz propagowała zachowania proekologiczne. Projekt systemu będzie wpisywał się w tkankę miejską, dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności i pracy urbanistów. Akwaponiczna instalacja połączona z systemem poboru i uzdatniania wody stworzy miejsce spotkań i odegra rolę społeczną poprzez integrację środowisk, zaangażowanie społeczne miejscowej społeczności, pobudzając również przedsiębiorczość oraz podnosząc poziom wiedzy o zmianach klimatu.

Cele szczegółowe:

 • Projekt USAGE to interdyscyplinarne i międzynarodowe przedsięwzięcie, którego celem jest opracowanie i budowa dwóch instalacji akwaponicznych we Wrocławiu i w Oslo. Instalacje są połączone z systemem zbierania i oczyszczania wód opadowych. Projekt skupia się na budowie wielofunkcyjnej przestrzeni ekologicznej hodowli zwierząt i roślin, uwzględniając oszczędność wody.
 • Przestrzeń pełni funkcję zielonego azylu w centrum miasta, gdzie można znaleźć informacje o produkcji ekologicznej żywności. Rolą farmy akwaponicznej w centrum miasta przyszłości jest zapewnienie lokalnej społeczności świeżej żywności, skrócenie łańcucha dostaw i ograniczenie śladu węglowego.
 • USAGE jest projektem pilotażowym zapewniającym wartość analityczną i edukacyjną. Na obu farmach prowadzone są analizy, aby sprawdzić potencjał komercyjny projektu. Pod koniec trwania projektu plan skalowania instalacji zostanie opracowany tak, aby małe i średnie przedsiębiorstwa mogły go zaimplementować. Projekt zakłada również aspekt społeczny – farmy są miejscem edukacyjnym dla dzieci, młodzieży, dorosłych; miejscem spotkań w zielonej przestrzeni miasta.

Project funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2021 – 30 kwietnia 2024

Promotor projektu: Water Science and Technology Institute- H2O SciTech

Partnerzy Projektu:

 • Norweski Instytut Badań Wodnych
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • CASE – Centrum Analiz Społeczno – Ekonomicznych
 • Fundacją Fridtjofa Nansena w Polhøgda

Website of the project: https://aqfarm.eu/projekt-usage/

3.

POIR.04.01.04-00-0041/18

Projekt pn. „Zaawansowana technologicznie, inteligentna infrastruktura (krytyczna) sieci wodociągowej dla systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę”

Konsorcjum w składzie: 
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie – Lider Konsorcjum
 • Spółka Sądeckie Wodociągi z o.o. w Nowym Sączu – Konsorcjant

Głównym celem projektu jest opracowanie modelu matematycznego inteligentnej infrastruktury krytycznej sieci wodociągowej, obejmującego modele obiektów technologicznych sieci oraz modele systemów sterowania (algorytmy neuropodobne i genetyczne) i monitoringu. Jednym z kluczowych wyzwań będzie opracowanie modelu matematycznego ekspertowego systemu hierarchicznego sterowania predykcyjnego sieciami wodociągowymi pozwalającego na zdecydowane zwiększenie niezawodności systemów przygotowania i dystrybucji wody oraz szybkiej stabilizacji pracy systemu wodociągowego i odtworzenie pełnej funkcjonalności w odpowiedzi na awarie i stany destabilizujące pracę sieci. Problem podejmowania decyzji (sterowania) złożonym obiektem systemu sieci wodociągowej został sformułowany jako problem optymalnego sterowania dla inteligentnych obiektów dynamicznych (komponentów sieci krytycznej), z logiczną reprezentacją wiedzy o obiekcie sterowania i sterowaniu, dla których proces uczenia się polega na sukcesywnej walidacji i uaktualnianiu wiedzy oraz wykorzystywaniu wyników tego uaktualniania do wyznaczania decyzji sterujących. Opracowany model matematyczny infrastruktury krytycznej sieci wodociągowej ((zaawansowane modele obiektów technologicznych sieci, modele systemów sterowania oraz modele algorytmów analitycznych i diagnostycznych) zostanie zaimplementowany w warstwie sterowania optymalizującego hierarchicznego systemu sterowania predykcyjnego w formie dwóch modeli systemów ekspertowych.

Okres realizacji: 2020– 2023

Wartość projektu: 8 363 408,75 zł

wkład z Funduszy Europejskich: 6 756 581,68 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „Projekty aplikacyjne”

Projekty finansowane z EFS/
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

1.

Projekt: “Dostosowanie kierunku “Inżynieria Środowiska” do potrzeb rynku pracy związanego z rozwojem regionu opartym na wiedzy” Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa. Środki przyznało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zakres projektu:

Projekt pomoże wykształcić przyszłych inżynierów inżynierii środowiska, tak, aby ich umiejętności lepiej odpowiadały potrzebom rynku pracy. W ramach projektu m.in.:

 • Zostaną zmodernizowane metody nauczania na kieruneku studiów (m.in. poprzez przygotowanie nowoczesnych podręczników i pomocy naukowych)
 • Będą podnoszone kompetencje kadry naukowej WIŚ tak, aby efektywniej przekazywała studentom posiadane umiejętności – między innymi poprzez kurs umiejętności negocjacyjnych i kurs języka angielskiego
 • Tradycyjne metody nauczania zostaną uzupełnione e-learningiem: studenci będą uczestniczyć w części zajęć drogą elektroniczną dzięki platformie edukacyjnej
 • Zorganizowane są zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki dla studentów pierwszego roku – aby przejście z poziomu szkoły średniej do szkoły wyższej było łatwiejsze
 • Przeprowadzone będą szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych dla studentów – aby łatwiej było im poruszać się po rynku pracy
 • Umożliwimy skorzystanie studentom z praktyk u potencjalnych pracodawców – świetny sposób na przedstawienie się od jak najlepszej strony i zdobycie pracy
 • Zostaną zmodernizowane dwa działające kierunku studiów podyplomowych na WIŚ oraz zostaną utworzone dwa nowe.
2.

Projekt: “Dostosowanie kierunku “Inżynieria Środowiska” do potrzeb rynku pracy związanego z rozwojem regionu opartym na wiedzy” Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa. Środki przyznało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

3.

Projekt: “Wzrost liczby absolwentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej zdolnych do wykorzystania wiedzy w kreowaniu rozwoju spełniającego wymagania środowiskowe”.  (Czytaj więcej)

4.

Projekt: „Politechnika XXI wieku – program rozwojowy Politechniki Krakowskiej -najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów” projekt ogólnouczelniany (Czytaj więcej)

5.

Projekt: „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego ZIZOZAP” – projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Śląskim (Czytaj więcej)

6.

Projekt: „Wzrost liczby absolwentów WIŚ PK zdolnych do wykorzystania wiedzy w kreowaniu rozwoju spełniającego wymagania środowiskowe”(Czytaj więcej)

7.

Projekt: „Politechnika Krakowska dla MSP: szkolenia z zakresu inżynierii i ochrony środowiska oraz budownictwa” (Czytaj więcej)

8.

Projekt: „Podniesienie kwalifikacji kadr inżynierskich: studia podyplomowe z zakresu inżynierii środowiska, ochrony środowiska, budownictwa i energetyki” – projekt realizowany we współpracy z Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK  (Czytaj więcej)

9.

Projekt: „Wzrost liczby kompetentnych do wykonywania zawodu inżyniera absolwentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej” (Czytaj więcej)

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www