Skip to content

Postępowanie habilitacyjne

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka przeprowadza Rada Naukowa Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK.

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów:

  • Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

 

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego należy złożyć do Rady Doskonałości Naukowej.

Informacje dot. wymogów formalnych znajdują się na stronie internetowej Rady Doskonałości Naukowej.

Szczegółowy opis procedury postępowania habilitacyjnego można znaleźć w Poradniku opublikowanym na stronach Rady Doskonałości Naukowej.

 

Ewentualne pytania na temat postępowań habilitacyjnych na WIŚIE PK prosimy kierować na adres e-mail Biura Dziekana WIŚIE PK.

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www