Skip to content

Opiekunowie kierunku/specjalności

Studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2023/2024:

kierunek: inżynieria środowiska – dr inż. Piotr Beńko, prof. PK

specjalność I i II stopień: Hydroinżynieria –  dr inż. Bernard Twaróg

specjalność I i II stopień: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów – dr inż. Robert Płoskonka

specjalność I i II stopień: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja– dr inż. Kazimierz Wojtas

specjalność II stopień: Technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle– prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak

specjalność II stopień: Environmental and Land Engineering – dr hab. inż. Jerzy Mikosz, prof. PK

kierunek: energetyka – prof. dr hab. inż. Jan Taler

specjalność I i II stopień: Energetyka  niekonwencjonalna – prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski

specjalność I i II stopień: Systemy i urządzenia energetyczne – prof. dr hab. inż. Jan Taler

specjalność I stopień: Instalacje, systemy i urządzenia ogrzewcze – prof. dr hab. inż. Wiesław Zima

specjalność II stopień: Modelowanie komputerowe w energetyce – dr hab. inż. Piotr Dzierwa, prof. PK

specjalność II stopień: Energy Systems and Machinery – prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń

kierunek: odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna I i II stopień – dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK

kierunek: inżynieria i gospodarka wodna  dr inż. Anna Lenar-Matyas

kierunek: geoinformatyka  dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK

Międzywydziałowy Kierunek Studiów Gospodarka Przestrzenna I i II stopień – dr inż. Izabela Godyń

Międzywydziałowy Kierunek Studiów Inżynieria Czystego Powietrza I stopień – dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk, prof. PK

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I KOMPETENCJI OPIEKUNA KIERUNKU (SPECJALNOŚCI)

NA STUDIACH STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA NA WYDZIALE INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI PK:

 1. Opiekun kierunku (specjalności) jest powoływany przez Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki na czas trwania kadencji dziekańskiej po konsultacji z dyrektorem (lub zastępcą dyrektora) właściwej katedry.
 1. Do obowiązków opiekuna kierunku (specjalności) należy utrzymywanie kontaktu i współpraca w sprawach dotyczących danego roku z/ze:
 • władzami dziekańskimi i władzami katedr,
 • kierownikami przedmiotów na danym kierunku (specjalności),
 • osobą w dziekanacie odpowiedzialną za sprawy administracyjne studentów danego kierunku (specjalności),
 • starostami roku w bieżących sprawach dla danego kierunku (specjalności),
 • samorządem studentów.
 1. Opiekun kierunku (specjalności) jest zobowiązany do:
 • uczestnictwa w spotkaniu organizacyjnym dla studentów I roku wszystkich kierunków na I i II stopniu studiów,
 • przygotowania i wygłoszenia prezentacji związanej z wyborem specjalności na danym kierunku studiów,
 • corocznej aktualizacji treści na temat danego kierunku (specjalności) w wydziałowym serwisie rekrutacyjnym (www.wisie.pk.edu.pl/rek) w porozumieniu ze specjalistą ds.promocji,
 • współpracy z zastępcami dyrektorów ds. kształcenia w zakresie kwalifikacji studentów na moduły wybieralne oraz wyboru tematu pracy dyplomowej.
 1. Do zadań opiekuna należy przyjmowanie uwag i opinii (dotyczących realizacji zajęć dydaktycznych) od kierowników przedmiotów i studentów uczestniczących w zajęciach.

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www