Skip to content

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.wisie.pk.edu.pl/

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Data publikacji strony internetowej: 2022-07-20.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
  • Pomimo dokładanych starań, może zdarzyć się sytuacja, że dla obrazu nie zostanie zapewniona alternatywa w postaci tekstu czy tabela nie będzie posiadała tytułu lub nagłówka oraz niehierarchicznie użyte zostaną nagłówki.
  • Formularze na stronie nie posiadają etykiet tekstowych powiązanych z polami i mogą być problematyczne dla osób korzystających z czytnika ekranu.
  • Niektóre elementy na stronach mogą mieć zbyt niski kontrast.
  • Publikacje w formie plików PDF są częściowo dostępne. Na stronie zamieszczane są pliki w formatach PDF i DOC/DOCX, rzadziej pliki XLS/XLSX/PPT/PPTX.
  • Brak skiplinków.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-07-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest mgr Monika Piaskowska-Zastawniak
e-mail: monika.piaskowska-zastawniak@pk.edu.pl
Telefon: 12 628 28 28
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres Pełnomocnika Rektora PK ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

mgr inż. Jan Ortyl
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami PK
adres: ul. Warszawska 24 (wejście od ul. Szlak, pawilon przy budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej), 31-155 Kraków
tel. kom. 506 285 397
e-mail: ortylj@interia.pl

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www