Skip to content

Od roku akademickiego 2019/2020 studenci 1 roku studiów doktoranckich realizują kształcenie w Szkole Doktorskiej PK.

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki kontynuuje realizację 4-letnich stacjonarnych (bezpłatnych) studiów doktoranckich dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019/2020.

Studia te przygotowują do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Studia stacjonarne realizowane są na podstawie programu studiów doktoranckich uchwalonego decyzją Rady Wydziału Inżynierii Środowiska.

Ramy studiów i tryb rekrutacji określa regulamin, natomiast dobór przedmiotów oraz szczegółowy zakres badań i innych obowiązków doktoranta ustala kierownik studiów doktoranckich na podstawie rekomendacji opiekuna naukowego.

kierownik studiów: dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK tel: 012 628 2865
obsługa administracyjna studiów: Dziekanat WIŚiE – mgr inż. Agnieszka Mazur tel: 012 628 2805

Informacje ogólne:

 • Dziekanat Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
  Politechniki Krakowskiej,
  31-155 Kraków, ul. Warszawska 24,
  bud. W-2, III p. pok. 319,
  tel. (012) 628-28-05
  e-mail: agnieszka.mazur@pk.edu.pl

Programy studiów
ZARZĄDZENIE NR 65 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 1 czerwca 2020 r. znak R.0201.75.2020 w sprawie zmian w Regulaminie określającym tryb przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego na Politechnice Krakowskiej, zasady punktowania osiągnięć doktorantów oraz zasady tworzenia list rankingowych

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 24 czerwca 2020 r. nr 66/d/06/2020 w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
wraz z załącznikiem.

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www