Skip to content

Informacje dla studentów starających się o uczestnictwo w programie ERASMUS+

 

 

 

Program Erasmus+ oferuje dwa rodzaje wyjazdów:

  • Wyjazd w celu realizacji części studiów – do uczelni współpracującej z PK (1 semestr)
  • Wyjazd na praktykę – do zagranicznej instytucji nie akademickiej   (1-3 miesiące)

 

W czasie wyjazdu na studia student może wystąpić o przedłużenie pobytu o kolejny semestr; zgoda na przedłużenie wydawana jest w porozumieniu z uczelnią partnerską, władzami dziekańskimi oraz DWM Sekcja Programu Erasmus PK.

Na każdym stopniu studiów student może jednorazowo zrealizować wyjazd na studia w ramach programu  Erasmus+ oraz jednorazowo skorzystać z wyjazdu na praktykę.

 

 Kto może wyjechać?          

Na stypendium w ramach programu Erasmus mogą wyjechać osoby, które:

  • W momencie wyjazdu są studentami co najmniej  5–tego semestru studiów I stopnia, lub studentami 2 semestru studiów II stopnia. Wskazane jest, aby studenci II stopnia byli rekrutowani na wyjazdy, mające nastąpić w semestrze 2 (zimowym). W rekrutacji na praktyki mogą brać również udział studenci ostatniego roku, którzy będą w stanie zrealizować wyjazd w ciągu 12 m-cy od obrony pracy dyplomowej.
  • Spełniają kryteria kwalifikacji na wydziale WISiE (wysoka średnia ocen i dobra znajomość języka obcego).

 

Gdzie można wyjechać?

Student ubiegający się o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ może wyjechać na uczelnię zagraniczną, która posiada podpisaną umowę bilateralną w naszym Wydziałem. Aktualna lista uczelni wraz z liczbą oferowanych miejsc znajduje się na stronie DWM Sekcja Programu Erasmus PK.

 

Student ubiegający się o wyjazd na praktykę sam znajduje sobie miejsce praktyki w kraju UE. Wybrana firma zagraniczna nie może zarządzać programami unijnymi, nie może być instytucją UE, ani polską placówką dyplomatyczną.

 

Jak wyjechać na stypendium? 

Rekrutacja

Na przełomie miesięcy luty-marzec danego roku na Wydziale rozpoczyna się rekrutacja na wyjazdy na studia częściowe i praktyki w ramach Programu Erasmus+ na kolejny rok akademicki. Szczegółowy harmonogram rekrutacji ogłaszany jest przez Koordynatora Wydziałowego na stronach Wydziału w zakładce Aktualności po uzyskaniu informacji z DWM Sekcja Programu Erasmus PK o uruchomieniu rekrutacji na kolejny rok akademicki.

Studenci, którzy chcieliby skorzystać z oferty wyjazdu w ramach Erasmusa, zgłaszają chęć wyjazdu do Wydziałowego Koordynatora. Aby uczestniczyć w rekrutacji należy dostarczyć  wypełniony i podpisany formularz Podania,

 

UWAGA!

Nie wszystkie uczelnie partnerskie oferują programy nauczania w zakresie wszystkich specjalności oferowanych na WISiE. Przed podjęciem decyzji należy wejść na stronę wybranej uczelni i sprawdzić ofertę modułów przeznaczona dla studentów Erasmusa. W czasie pobytu na stypendium student zobowiązany jest do uzyskania 30 punktów ECTS, przy zachowaniu jak najmniejszych różnic programowych.  Stopień korelacji programu realizowanego w uczelni partnerskiej w stosunku do programu PK ustalany jest z Wydziałowym Koordynatorem, a w przypadkach dyskusyjnych z Dziekanem WISiE.

 

Kryteria kwalifikacji

Kwalifikacja na wyjazd odbywa się oparciu o punkty uzyskane za:

  • wyniki w nauce (średnia ocen) (50%)
  • znajomość języka obcego (rozmowa kwalifikacyjna w ramach Komisji Wydziałowej/egzamin w SJO PK, posiadane certyfikaty językowe) (20%)
  • zgodność programu studiów (20%)
  • aktywność związaną z kierunkiem studiów (nagrody, koło naukowe, samorząd) (10%)

 

Wydziałowy koordynator  ds.  Programu  Erasmus+  ogłasza informację  o  terminie  i  miejscu spotkania wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na stronie internetowej Wydziału. W skład komisji wchodzą:

  • Koordynator Programu Erasmus na WISiE PK
  • Pracownicy WISIE PK

Po  zakończeniu  postępowania  rekrutacyjnego, w kolejnym dniu roboczym, Komisja  sporządza  listę  rankingową  studentów  zakwalifikowanych  do  programu Erasmus+, uporządkowaną według liczby punktów otrzymanych w procesie rekrutacji oraz protokół z posiedzenia Komisji.

Lista rankingowa przesłana zostaje do uczestników postępowania rekrutacyjnego (z zachowaniem tajności danych osobowych)  oraz do DWM Sekcja Programu Erasmus PK.

 

Po zakwalifikowaniu na Wydziale, wymagana jest dodatkowa akceptacja przez uczelnie partnerską. Samo zakwalifikowanie na studia przez PK nie gwarantuje wyjazdu!

Szczegółowe informacje, wymagane procedury oraz formularze potrzebne na kolejnych etapach wyjazdu dostępne są na stronie.

Przed wypełnieniem i wysłaniem formularzy należy zapoznać się dokładnie z informacjami dotyczącymi całej procedury aplikacyjnej w danej uczelni. Poza formularzem zgłoszenia uczelnia zagraniczna może wymagać przesłania również innych dokumentów (formularza dotyczącego zakwaterowania, zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka obcego, planu studiów i wykazu przedmiotów i ocen uzyskanych podczas studiów – Transcript of Records).

 

Wymagane dokumenty należy przesłać w formie wymaganej przez uczelnię zagraniczną i w określonym przez nią terminie. Po przesłaniu dokumentów aplikacyjnych kandydat otrzymuje z uczelni zagranicznej (najczęściej drogą elektroniczną) potwierdzenie przyjęcia oraz inne ważne informacje dotyczące wyjazdu.

 

Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w ciągu 5 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji.

Odwołania składa się pisemnie do Dziekana WISiE PK. Odwołanie powinno zawierać kopie złożonych dokumentów wraz z uzasadnieniem zasadności odwołania.

 

Kompetencje Wydziałowego Koordynatora ds. Erasmusa:

• kwalifikacja na wyjazd;

• sporządzenie i zatwierdzenie planu studiów (Learning Agreement)

• zgoda na wyjazd, zmiana uczelni zagranicznej, zmiana terminu wyjazdu;

• zmiany do planu studiów (Learning Agreement);

• udzielenie zgody na skrócenie lub przedłużenie pobytu;

• rozliczenie dydaktyczne wyjazdu.

Pozostałe sprawy formalne i administracyjne realizowane są przez DWM Sekcja Programu Erasmus PK.

 

Koordynator na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki

mgr inż. Anna Stypka
Katedra Technologii Środowiskowych
bud. WIŚiE  ul. Warszawska 24, pok.402;
tel.: 12 628 28 73
e-mail: anna.stypka@pk.edu.pl

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www