Skip to content

Zmarł prof. Andrzej Białkiewicz, Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w kadencji 2020-2024.

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci  prof. dra hab. inż. arch. ANDRZEJA BIAŁKIEWICZA, urzędującego Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w kadencji 2020-2024; prorektora ds. ogólnych  w kadencjach 2012-2016, 2016-2020; kierownika Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury PK. Z uczelnią związany był przez blisko 50 lat, od wkroczenia w jej mury jako student architektury. Zmarł  późnym wieczorem w środę 22 marca.  Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Św. 29 marca 2023 r. (środa) o godz. 12.00 w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu Rakowickim rozpocznie się o godzinie 14.30 (od bramy głównej).

 

Przedwczesne odejście Jego Magnificencji Rektora prof. dra hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza stanowi niepowetowaną stratę dla całej społeczności akademickiej Politechniki Krakowskiej, pogrąża także w głęboko osobistym smutku pracowników i studentów naszego Wydziału, gdyż Zmarły poświęcał sprawom WIŚIE wiele uwagi – mówi dziekan WIŚIE PK, dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK. Jeszcze jako prorektor do spraw ogólnych patronował naszym pracom modernizacyjno-remontowym, jako wybitny architekt pomagał rozwiązywać liczne problemy techniczne związane z zabytkowym charakterem naszego budynku. Patronował i wspierał organizacyjnie nasze działania zmierzające do rozbudowy bazy laboratoryjnej i dydaktycznej. Podejmując się realizacji kolejnych wyzwań zawsze mogliśmy liczyć, że poświęci nam czas, ofiaruje twórczy namysł, mądrą radę, cierpliwość. Czuliśmy jego życzliwość i wsparcie. Jego śmierć pogrąża nas w zadumie połączonej ze smutną refleksją nad kruchością ludzkiego życia.

Prof. Andrzej Białkiewicz urodził się 13 czerwca 1954 r. w Czeladzi. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Będzinie, następnie dzięki studiom na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej i rozpoczął swą 50-letnią więź zawodową z Politechniką. W roku 1978 r., bezpośrednio po ukończeniu studiów a na Wydziale Architektury, rozpoczął pracę w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury PK, którym kierował w latach 2011-2020. W 1987 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy poświęconej architekturze okresu międzywojennego i zagadnieniom konserwatorskim. Dysertacja stanowiła punkt wyjścia do dalszych prac badawczych i nawiązania międzynarodowych kontaktów naukowych. W 2005 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych na podstawie pracy pt. „Rola rysunku w warsztacie architekta. Szkoła krakowska w kontekście dokonań wybranych uczelni europejskich i polskich”. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 2018 r. Jego książka profesorska poświęcona była zmianom użytkowania obiektów sakralnych („Adaptive Reuse of Sacred Buildings”).

W latach 2012-2020 pełnił funkcję prorektora uczelni do spraw ogólnych, odpowiedzialnego m.in. za inwestycje, rozwój infrastruktury badawczej i dydaktycznej oraz współpracę z otoczeniem samorządowym i gospodarczym. 8 lipca 2020 r. prof. Andrzej Białkiewicz został wybrany na rektora Politechniki  Krakowskiej. Objął funkcję 1 września 2020 r. – Dziękuję całej społeczności Politechniki Krakowskiej za poparcie. Wybór na rektora Politechniki Krakowskiej to dla mnie zaszczyt i wielkie zobowiązanie. Przyrzekam, że będę dalej z całym oddaniem pracował dla dobra uczelni – powiedział tuż po wyborze jeszcze jako rektor elekt. 

Główne obszary zainteresowań badawczych prof. Białkiewicza dotyczyły teorii architektury współczesnej, a zwłaszcza architektury modernistycznej, roli rysunku w działalności architektów, zachowania dziedzictwa architektonicznego, procesów nadawania zabytkom architektury współczesnych funkcji, w tym zjawiska desakralizacji obiektów zabytkowych. Jest autorem lub współautorem ok. 140 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz 3 monografii. Był wielokrotnym laureatem dorocznych Nagród Rektora PK za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną, odznaczonym Honorową Odznaką PK. Brał czynny udział w krajowej i międzynarodowej współpracy naukowo-dydaktycznej. Występował na licznych konferencjach naukowych, m.in. w Nowym Jorku, Cottbus, Budapeszcie, Barcelonie, Florencji, Moskwie, Mexico City, Stambule, Kolonii, Quebecu, Singapurze, Xian, Bangkoku, Atenach. Współpracował z uczelniami zagranicznymi m.in. z Włoch, Niemiec, Austrii.

Pracę badawczą i dydaktyczną w obszarze architektury i konserwacji zabytków łączył z bogatą praktyką architektoniczną. Jest autorem lub współautorem ponad 180 zrealizowanych projektów architektonicznych i architektoniczno-konserwatorskich (m.in. w Krakowie, Warszawie, Rzeszowie, Łodzi,  Częstochowie, Inowrocławiu, Włodawie,  Dąbrowie Górniczej, Dębicy, Sosnowcu, Wolbromiu, Zakopanem, Lublinie), w tym ponad 50 realizacji kościołów i założeń sakralnych  w Polsce (największe to kościół z zespołem klasztornym oo. Paulinów w Toruniu), a także  na Ukrainie, Łotwie, w Kamerunie, na Węgrzech, Chorwacji, Republice Południowej Afryki, Słowacji. Znaczącym kierunkiem jego działań architektonicznych były realizacje konserwatorskie, m.in. na Jasnej Górze w Częstochowie i Skałce w Krakowie.

Istotnym obszarem działalności akademickiej prof. Andrzeja Białkiewicza była dydaktyka w zakresie obrazowania architektury i tworzenia jej reprezentacji, projektowania, konserwacji zabytków i historii sztuki. Był wykładowcą cenionym i lubianym przez studentów Politechniki Krakowskiej, opiekunem licznych plenerów malarskich i rysunkowych. Jest promotorem kilku prac doktorskich, licznych dyplomów magisterskich, uczestniczył w roli recenzenta w postępowaniach o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora. Jako wykładowca współpracował w przeszłości także z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (1997-2012) oraz z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (2010-2012).

Profesor Andrzej Białkiewicz był członkiem międzynarodowych stowarzyszeń działających w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego, takich jak: ICOMOS, DOCOMOMO, ReUSO. Był też członkiem branżowych organizacji architektonicznych i budowlanych: SARP, MOIA, Rady Naukowej Galicyjskiej Izby Budownictwa, a także członkiem Międzynarodowego Instytutu ds. Edukacji Inżynierów WIETE w Melbourne. Zasiadał  w Radzie do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych przy prezydencie RP oraz Społecznym Komitecie Odnowy Zabytków Krakowa. Był rzeczoznawcą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie ochrony zabytków, a także członkiem zespołu ekspertów Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.

Miał wiele pasji – interesował się historią motoryzacji, uczestniczył w zlotach i rajdach zabytkowych pojazdów, był znawcą muzyki klasycznej, pasjonatem enologii, swoje prace rysunkowe prezentował na wystawach autorskich i zbiorowych.

Odszedł Nasz Rektor. Niekwestionowany Autorytet moralny o wszechstronnej wiedzy. Mentor i Przyjaciel wielu z nas. Człowiek życzliwy, podziwiany i szanowany.

Wyrazy głębokiego współczucia składają Rodzinie
Dziekan, Rada Naukowa i Kolegium Wydziału oraz społeczność akademicka
Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www