Skip to content

Zakończenie I edycji studiów podyplomowych „Eksploatacja i zarządzanie systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi”. Kolejna, II edycja, już rozpoczęta.

27 października 2023 roku w „Hotelu Dobczyce” odbyła się uroczystość zakończenia I edycji studiów podyplomowych „Eksploatacja i zarządzanie systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi”. Studia te realizowane były przez Katedrę Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska (Ś-3) na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki PK. Słuchacze zgodnie przyznają, że studia podyplomowe dały im możliwość nie tylko podniesienia kwalifikacji, ale również pozwoliły szerzej spojrzeć na funkcjonowanie przedsiębiorstw wodociągowych oraz poznać różne aspekty związane z zapewnieniem mieszkańcom niezawodnej dostawy wody i odbioru ścieków.  Biorąc pod uwagę liczbę słuchaczy, można stwierdzić, iż pierwsza edycja studiów zakończyła się sukcesem, a o zainteresowaniu tą formą kształcenia oferowaną na WIŚiE PK może świadczyć fakt, iż 18 listopada 2023 roku uroczyście rozpoczęto kolejną edycję.

  

Uroczystość rozpoczął wykład prof. dr hab. inż. Janusza Raka o ryzyku w przedsiębiorstwach wodociągowych.

Po wykładzie nastąpiła ceremonia rozdania uczestnikom świadectw ukończenia studiów, które wręczyli Kierownik Katedry Ś-3, Pan dr hab. inż. Andrzej Bielski, prof. PK; Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A. Pan mgr Piotr Ziętara oraz Kierownik studiów podyplomowych Pan dr inż. Tadeusz Żaba. W uroczystości wzięli również udział wykładowcy prowadzący zajęcia oraz osoby odpowiedzialne za sprawy administracyjne.

Studia podyplomowe były skierowane do osób wywodzących się z odmiennych dziedzin i specjalności zawodowych, aktualnie zatrudnionych w przedsiębiorstwach wodociągowych na różnych stanowiskach. Wzięli w nich udział również przedstawiciele firm świadczących usługi dla branży wod-kan.

Program studiów obejmował 270 godzin wykładów, ćwiczeń, zajęć projektowych oraz laboratoriów komputerowych, a jeden ze zjazdów semestru letniego, niezależnie od wykładów, przybrał postać zajęć terenowych na terenie obiektów ZUW „Raba” oraz zapory w Dobczycach. Zagadnienia poruszane w czasie studiów były odpowiedzią na wyzwania stawiane współczesnym przedsiębiorstwom wodociągowym, wynikające z nieustannego rozwoju miast oraz intensywnej rozbudowy systemów infrastruktury komunalnej, nieustannego postępu technicznego, automatyzacji procesów oraz coraz bardziej zaawansowanych technik komputerowych wspomagających eksploatację i zarządzanie.

Moduły realizowane w czasie studiów dotyczyły  m.in. z zagadnień technicznych, technologicznych oraz nowoczesnego podejścia do zarządzania i utrzymania obiektów oraz urządzeń wodociągowych. W ramach zajęć słuchacze mieli również możliwość zapoznania się z organizacją przedsiębiorstw, aktualnym stanem przepisów oraz funkcjonowaniem  przedsiębiorstw w różnych sytuacjach kryzysowych.

Zaproponowany program studiów spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, o czym  może świadczyć fakt, iż w pierwszej edycji studiów brało udział 34 praktyków z różnych przedsiębiorstw. Studia te rozpoczęły się w październiku 2022 roku, trwały dwa semestry i zakończyły się obroną prac dyplomowych przygotowywanych pod opieką promotorów. Tematyka prac dyplomowych obejmowała zagadnienia związane z szeroko pojętą eksploatacją infrastruktury wodociągowej, zarządzaniem, czy też z opracowaniem wniosku taryfowego dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.  Wybór poszczególnych tematów prac dyplomowych powiązany był z zainteresowaniami zawodowymi słuchaczy.

Studia podyplomowe dały słuchaczom możliwość nie tylko podniesienia kwalifikacji, ale również pozwoliły szerzej spojrzeć na funkcjonowanie przedsiębiorstw wodociągowych oraz poznać różne aspekty związane z zapewnieniem mieszkańcom niezawodnej dostawy wody i odbioru ścieków.

/oprac. dr inż. Anna Młyńska/

/foto. Piotr Piatek/

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www