Skip to content

Wizyta pracowników PK w Zespole Elektrowni Wodnych Porąbka–Żar kierowanym przez absolwenta uczelni. Planowany rozwój współpracy badawczej, eksperckiej i dydaktycznej.

6 grudnia 2022 roku z inicjatywy Zarządu Głównego SWPK oraz dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK, dr hab. inż. Stanisława M. Rybickiego, prof. PK, delegacja pracowników i członków SWPK odwiedziła Elektrownię Porąbka-Żar. Poznanie problemów budowy, eksploatacji i pracy Elektrowni w systemie energetycznym oraz planów odnośnie przyszłych modernizacji i remontów stanowić będzie podstawę szerokiej współpracy badawczej, eksperckiej i dydaktycznej.
 W skład delegacji wchodzili:
 • Prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał – prorektor PK
 • Dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK – dziekan WIŚiE
 • Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik – były dziekan WIŚ
 • Dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK – prodziekan WIŚiE
 • Dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK – prodziekan WIL
 • Dr inż. Stanisław Kańka – kierownik Laboratorium Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, WIL
 • Dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK – dziekan WIEiK
 • Dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. PK – kierownik Katedry Inżynierii Elektrycznej WIEiK
 • Dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK – Katedra Inżynierii Materiałowej, WIMiF
 • Mgr Izabela Paluch – prezes Stowarzyszenia Wychowanków PK
 • Mgr inż. Ryszard Iwaniec – Zarząd Główny SWPK
 • Mgr inż. Wojciech Rieger – Zarząd Główny SWPK
 • Dr inż. Antoni Bojarski – Zarząd Główny SWPK

Delegacja wyjechała na zaproszenie dyrektora Oddziału ZEW Porąbka-Żar Pana Jakuba Klisia wychowanka Politechniki Krakowskiej wpisanego do Złotej Księgi Wychowanków PK. SWPK przy wsparciu władz PK od dłuższego czasu prowadzi działania zmierzające do lepszego wykorzystania potencjału tkwiącego w Złotych Wychowankach PK. W istocie celem jest to, aby stworzyć szerszą platformę współpracy Uczelni z Gospodarką w zakresie badawczo-eksperckim i dydaktycznym.

We wspólnych ustaleniach określono następujący ramowy program:

 1. Przedstawienie problemów budowy, eksploatacji i pracy Elektrowni w systemie energetycznym oraz przyszłych modernizacji i remontów.
 2. Wskazanie obszarów możliwej współpracy w zakresie badawczym, eksperckim i dydaktycznym.
 3. Dyskusja.
 4. Zwiedzanie obiektów Elektrowni.
 5. Podsumowanie spotkania.

Problemy elektrowni w/w zakresie bardzo szczegółowo na przygotowanych prezentacjach przedstawiali: dyrektor Jakub Kliś, z-ca dyrektora ds. technicznych Marcin Hankus oraz kierownicy poszczególnych wydziałów Elektrowni. Wskazywano też na dotychczasową dobrą współpracę Elektrowni z PK oraz obszary zagadnień do szczegółowego przygotowania. Najszybciej współpraca rozwinąć się może w zakresie kształcenia przyszłych kadr dla Elektrowni. Omówiono zawarcie porozumienia ze Starostwem w Żywcu w zakresie budowy laboratorium przy Technikum Budowlano – Mechanicznym w Żywcu gdzie partnerem zadania będą Elektrownia Porąbka-Żar i Politechnika Krakowska.

Pracownicy PK wykazali duże zainteresowanie przedstawionymi problemami i zwrócili uwagę na bardzo szerokie spektrum występujących zagadnień oraz istotność i konieczność pracy w zespołach interdyscyplinarnych.

Na zakończenie tej części spotkania dyrektor Jakub Kliś wręczył wszystkim członkom delegacji „Monografię Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar, którą przygotowali projektanci wykonawcy i użytkownicy Elektrowni. Zawiera ona bardzo dużo szczegółów technicznych i na pewno będzie pomocna przy opracowywaniu szczegółowych programów pracy i kompletowaniu interdyscyplinarnych zespołów badawczych i eksperckich.

Następnie, ze względu na ograniczenia czasowe, pracownicy PK zwiedzili tylko komorę Elektrowni. Przewodnikami byli kierownicy wydziałów Elektrowni, którzy dodatkowo omawiali wiele szczegółów związanych z pracą Elektrowni.

Końcowym wnioskiem ze spotkania było ustalenie, że do omówienia szczegółowych zagadnień strony przystąpią na początku 2023 roku. Ponadto zaplanowano drugi wyjazd do Elektrowni aby zapoznać się z pozostałymi obiektami. Ustalono termin wyjazdu na przełom maja i czerwca 2023 roku tj. w okresie kiedy zbiornik górny Elektrowni będzie opróżniony do przeprowadzenia przeglądu technicznego.

Ze strony Politechniki Krakowskiej Pan Rektor Dariusz Bogdał oraz Dziekan Stanisław Rybicki bardzo pozytywnie ocenili możliwości przyszłej współpracy z Elektrownią Porąbka-Żar. Członkowie Zarządu Głównego SWPK nabyli nowych doświadczeń w zakresie inspirowania Złotych Wychowanków do współpracy ze swoją Uczelnią.

Oprac. dr inż. Antoni Bojarski

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www