Skip to content

Studia podyplomowe – Eksploatacja i zarządzanie systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska (Ś-3)

na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki

zaprasza na studia podyplomowe

„Eksploatacja i zarządzanie systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi”

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: dr inż. Tadeusz Żaba

1. Planowany termin realizacji studiów: od dnia 01.10.2022 r. do dnia 30.09.2023 r.

2. Opis studiów podyplomowych:

Celem studiów podyplomowych jest umożliwienie zdobycia, pogłębienia i uaktualnienia wiedzy z zakresu zarządzania i eksploatacji systemów wodociągowo kanalizacyjnych.

Ciągły rozwój miast oraz intensywna rozbudowa systemów wodociągowo kanalizacyjnych w gminach, postęp techniczny, automatyzacja oraz coraz bardziej zaawansowane zastosowanie technik komputerowych poprzekładają się na nieustanny rozwój branży wod.-kan. Jednocześnie zmieniające się uwarunkowania prawne wymuszają stosowane coraz bardziej skomplikowanych technologii oraz coraz bardziej rozwiniętego systemu monitoringu, jako elementu zarządzania ryzkiem oraz ciągłością działania. Systematyczny wzrost kosztów wymusza stosowanie rozwiązań pozwalających na poprawę efektywności funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

Postępujące zmiany klimatu i wynikające z tego sytuacje ekstremalne wymagają nowoczesnego podejścia do zarządzania i utrzymania obiektów i urządzeń wodociągowych. Wymaga to systematycznej rozbudowy i modernizacji obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych jak również stosowania nowoczesnych technik wspomagających. Jednocześnie rosnące wymagania odbiorców stawiają nowe wyzwania przed przedsiębiorstwami wodociągowymi.

Tym i innym zagadnieniom jak np. zastosowanie nowoczesnej technologii jako narzędzia wspomagającego eksploatację i zarządzanie systemami wodociągowo kanalizacyjnymi poświęcone są planowane studia podyplomowe. Myślą przewodnią przy opracowaniu programu studiów podyplomowych było zawarcie w nich zagadnień, z którymi na co dzień spotykają się osoby zajmujące się zarządzaniem, eksploatacją, projektowaniem i budową systemów wodociągowo kanalizacyjnych. Założono również, aby studia dawały podstawową wiedzę i przygotowanie dla specjalistów z innych branż, pracujących w przedsiębiorstwach wodociągowo kanalizacyjnych, których praca jest nieodzownym składowym elementem dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa.

Zakres tematyczny studiów podyplomowych obejmuje całe spektrum wiedzy związanej z zarządzaniem oraz bieżącym funkcjonowaniem systemów wodociągowo kanalizacyjnych, optymalizacji ich pracy oraz zrównoważonego rozwoju. Ukończenie studiów przyczyni się do ugruntowania i uaktualnienia wiedzy związanej z bieżącymi standardami utrzymania systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Studia umożliwią poznanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych oraz aktualnego stanu prawnego. Będą stanowiły też istotny element przygotowawczy dla sprostania zwiększającym się oczekiwaniom odbiorców.

W ramach studiów przewidziano 270 godzin wykładowych. Założono organizację studiów w cyklu dwusemestralnym. W pierwszym semestrze zaplanowano 130 godzin wykładowych, a w drugim semestrze 140 godzin.

Przyjęto, iż zajęcia będą się odbywały w formie dwudniowych zjazdów (sobota – niedziela) co drugi tydzień w miesiącu. Zakłada się realizację ok. 8 godzin wykładowych w ciągu jednego dnia. Planuje się rozpoczęcie studiów od października 2022.

Realizacja programu studiów to wieloaspektowe przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwie świadczącym usługi użyteczności publicznej, pozwalające na zaawansowane poznanie zagadnień technicznych, technologicznych ale również organizacyjnych, które powinno spełniać przedsiębiorstwo wod.-kan., na poziomie lidera branży.

3. Organizacja studiów: dwusemestralne.

4. Opłata za studia podyplomowe: 7000,00 zł (1 semestr: 3500,00 zł x 2).

5. Plan studiów: Załącznik nr 2.

6. Forma zjazdów: dwudniowe zjazdy (sobota – niedziela, co drugi tydzień w miesiącu).

7. Rekrutacja ciągła odbywa się w terminie: od 13.07.2022 roku drogą e-mailową.

  • warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest przesłanie karty zgłoszenia – Załącznik nr 3potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (dopuszczalne skany w/w dokumentów).

Oryginały: karta zgłoszenia, odpis dyplomu mogą zostać przekazane na pierwszym zjeździe, przesłane pocztą tradycyjną lub przywiezione na Politechnikę Krakowską, ul. Warszawska 24 do Sekretariatu Ś-3, Budynek W-2 Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, III p. (winda z boku budynku, pokój 303).

8. Osoby przyjmujące zgłoszenia:

9. Regulamin studiów podyplomowych:                                                                         

Załącznik do uchwały nr 12/d/03/2022 z 22.03.2022 r.

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www