Skip to content

Opracowanie „Standard klimatyczny dla nowych i istniejących miejskich budynków użyteczności publicznej w Krakowie” oficjalnie przekazane.

Oficjalne przekazanie dokumentu „Standard Klimatyczny dla nowych i istniejących miejskich budynków użyteczności publicznej w Krakowie” powstającego na zlecenie jednostki miejskiej Klimat-Energia-Gospodarka Wodna odbyło się 17 listopada w Biurze Dziekana WISIE PK. Symboliczny uścisk dłoni wymienili przy tej okazji dr hab. inż. Marek Bogacki, prof. AGH, Zastępca Dyrektora ds. Energii i Nowych Technologii KEGW oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK.
W przygotowaniu szczegółowych wytycznych brało udział kilkudziesięciu pracowników PK z 5 wydziałów: Inżynierii Środowiska i Energetyki, Architektury, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Organizację prac licznego interdyscyplinarnego zespołu eksperckiego koordynowali naukowcy z naszego wydziału: dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk, prof. PK; prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń; dr inż. Jarosław Müller, prof. PK oraz mgr inż. Ireneusz Żmuda.

 

Jak podkreślają autorzy we wstępie „dokument opracowany został jako praktyczne narzędzie służące realizacji polityki klimatycznej miasta w sektorze budownictwa. Jest to zbiór wytycznych, wskaźników i zaleceń, uwzględniających różne kryteria, w oparciu o które można dokonać kategoryzacji stosowanych rozwiązań projektowych.

„Standard klimatyczny” przygotowano zgodnie z ideą zrównoważonego budownictwa, uwzględniając działania mające na celu ograniczanie negatywnego wpływu budynków na środowisko w całym cyklu ich życia, począwszy od przygotowania projektu, poprzez proces budowy, eksploatację, wreszcie rozbiórkę. Poza dbałością o środowisko naturalne, wyrażającą się w redukcji zużycia energii i wody, oszczędnej gospodarce surowcami i ograniczaniu odpadów, „Standard klimatyczny” wskazuje również rekomendacje w zakresie komfortu środowiska wewnętrznego, czyli odpowiednich warunków przebywania dla użytkowników budynków. Istotnym aspektem, uwzględnionym w opracowaniu, jest również możliwość łagodzenia skutków zmian klimatycznych, w tym ograniczania zjawiska miejskiej wyspy ciepła, suszy, wzmożonego spływu powierzchniowego czy powodzi błyskawicznych, poprzez działania dotyczące otoczenia budynku, a zwłaszcza zieleni oraz zagospodarowania wód opadowych na terenie nieruchomości. Mając to na uwadze, rekomendacje opracowano w odniesieniu do sześciu obszarów oceny, które zdefiniowano jako:

 1. ENERGIA
 2. WODA
 3. ZIELEŃ i OTOCZENIE BUDYNKU
 4. MIKROKLIMAT OTOCZENIA
 5. KOMFORT ŚRODOWISKA WEWNĘTRZNEGO
 6. MATERIAŁY I TECHNOLOGIE BUDOWLANE

Dodatkowo, opracowanie zawiera wytyczne w zakresie  (7.) STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I PROCEDUR na rzecz racjonalnego sposobu organizacji przedsięwzięć budowlanych integralnie związanych z zakresem tematycznym „Standardu klimatycznego”.

Analizowane w opracowaniu zagadnienia wpisują się w aktualny trend wdrażania zasad inteligentnych miast, w których budynki użyteczności publicznej pełnić mogą istotną rolę demonstratorów energetycznych, środowiskowych i społecznych. Najważniejsze zalecenia, które znalazły odzwierciedlenie w poszczególnych kryteriach „Standardu klimatycznego”,  wspólne dla wszystkich typów budynków to:

 • ograniczenie zapotrzebowania budynków na energię;
 • zwiększenie udziału systemów grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła energii;
 • zwiększenie wykorzystania magazynów energii cieplnej;
 • stosowanie na szerszą skalę nowoczesnych rozwiązań chroniących przed nadmierną insolacją;
 • zapewnienie komfortu środowiska wewnętrznego w budynkach;
 • właściwe gospodarowanie wodami opadowymi (przede wszystkim poprzez rozwiązania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, z uwagi na ich wysoką skuteczność w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych);
 • ograniczanie zużycia w budynkach wody spełniającej parametry wody do spożycia;
 • stosowanie zieleni i rozwiązań opartych na przyrodzie w otoczeniu budynku i zintegrowanych z budynkiem;
 • zwiększanie udziału powierzchni biologicznie czynnych działki na gruncie rodzimym, szczególnie z zielenią łąkową i krzewami;
 • upowszechnienie zielonych parkingów, wiat i infrastruktury zrównoważonej mobilności;
 • zwiększenie dostępności publicznej, pieszej i uniwersalnej, półpublicznych przestrzeni działek miejskich;
 • stosowanie materiałów i procesów o niskim śladzie węglowym;
 • zwiększenie udziału materiałów z recyklingu i podlegających recyklingowi przy budowie nowych budynków użyteczności publicznej;
 • stosowanie rozwiązań materiałowych posiadających deklaracje środowiskowe;
 • umożliwienie swobodnego przepływu powietrza w otoczeniu budynku poprzez zachowanie korytarzy powietrznych;
 • zwrócenie szczególnej uwagi na ewentualną potrzebę realizacji prac studialnych, studiów wykonalności, analiz prawnych i analiz potencjalnego ryzyka, w odniesieniu do podejmowanych działań przygotowawczych dotyczących przedsięwzięć budowlanych;
 • widoczne działania informacyjne, edukacyjne i promocja ekologiczna.

Szczegółowe warunki stosowania „Standardu klimatycznego” regulowane będą zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www