Skip to content

Spotkanie z Andrzejem Łazęckim, Dyrektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu UM Krakowa i absolwentem PK w ramach cyklu Techniczne Środy

„W dniu 13 marca br. odbyło się spotkanie pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej z Dyrektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa – wpisanym do Złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej. Spotkanie zorganizowali wspólnie Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Krakowskiej z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki. Wydarzenie otworzył i powitał Gościa Dziekan Wydziału Pan Profesor Stanisław Rybicki. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia zebranych powitał Antoni Bojarski.

Pan Dyrektor przedstawił w swoim wystąpieniu wyzwania dla Miasta Krakowa, które określone zostały w zaktualizowanej Strategii Rozwoju Krakowa 2030. Zakres przedstawionych zagadnień obejmował obszary: efektywności energetycznej, gospodarki wodnej, gospodarki cyrkularnej oraz zabudowy miejskiej w kontekście dostosowania się Miasta do zmian klimatycznych i działań ograniczających zmiany klimatu. Wskazał, że przedstawione problemy wymagają interdyscyplinarnej współpracy i wymienił Zespoły Politechniki Krakowskiej, które w tym zakresie już działają. Zaprosił do współpracy kolejne Zespoły pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów. Powiedział, że przygotowanie kadr zdolnych rozwiązywać złożone problemy wymaga nowego podejścia do ich przygotowania, gdyż chodzi o kadry wysoko wykwalifikowane. Stąd Miasto zachęca do współpracy i korzystania ze swoich zasobów bazodanowych wykorzystywanych w procesie dydaktycznym, a szczególnie do wykonywania prac dyplomowych związanych z omawianą problematyką.

Podczas dyskusji rozwinięto przedstawione problemy zmian klimatu, planowania w strefie granic Miasta, transportu miejskiego oraz systemu informatycznego Miasta.

Po spotkaniu przeprowadzono pierwsze rozmowy pracowników z Panem Dyrektorem dla ustalenia indywidualnych terminów i kontaktów.”

/oprac. dr inż. Antoni Bojarski/

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www