Skip to content

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Mehmeta Ali Yildirim została przyjęta, a tym samym obroniony został pierwszy doktorat wdrożeniowy na PK!

25 czerwca 2024 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej autorstwa mgra inż. Mehmeta Ali Yildirim, zatytułowanej „Development of a new cooling system for photovoltaic modules with a sun-tracking system” w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Tym samym obroniony został pierwszy na Politechnice Krakowskiej doktorat wdrożeniowy! 

Promotorem rozprawy jest dr hab. inż. Artur Cebula, prof. PK, a promotorem pomocniczym dr hab. inż. Piotr Cisek, prof. PK z Katedry Energetyki Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej. Funkcję recenzentów pełnili prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński z Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, dr hab. inż. Kamil Śmierciew, prof. PB z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej oraz dr hab. inż. Bartosz Zajączkowski, prof. uczelni z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej.  

Komisja przyjęła obronę i zwróciła się do Rady Naukowej WIŚiE PK o nadanie stopnia doktora. Stopień doktora zostanie oficjalnie nadany na najbliższym posiedzeniu Rady Naukowej WIŚiE PK. 

Streszczenie oraz recenzje rozprawy zamieszczone są na stronie internetowej BIP Politechniki Krakowskiej.

Pan Mehmet Y. ukończył studia magisterskie na Politechnice Krakowskiej na kierunku Energetyka w 2020 roku. W tym samym roku rozpoczął doktorat wdrożeniowy IV-tej edycji na Politechnice Krakowskiej. Od 2020 pracuje jako Inżynier ds. Energetyki i Projektowania w firmie FHU Czamara S.C Energia Odnawialne. W wymienionej firmie realizuje doktorat wdrożeniowy, który polega na opracowaniu systemu chłodzenia dla paneli PV.
Pan M.Y. pod kierownictwem promotora dr hab. inż. Artura Cebuli najpierw zaprojektował system chłodzenia do panelu PV, a następnie zbudował model obliczeniowy/numeryczny systemu chłodzenia.
Dzięki modelowi udało mu się zoptymalizować konstrukcje pod kątem maksymalizacji sprawności – wyjaśnia prof. Cebula. – Następnie skonstruował model laboratoryjny, który poddany został weryfikacji w laboratorium Katedry Energetyki . Po tym etapie prac zbudowany został prototyp w firmie FHU Czamara. Prototyp umieszczony został na trakerze/instalacji podążającym za słońcem, cały układ testowany był w warunkach rzeczywistych na budynku firmy. Opracowany system chłodzący obniża temperaturę panelu PV przez co uzyskuje się wzrost sprawności panelu nawet o 4 punkty procentowe, jednoczesną produkcje energii elektrycznej i cieplnej oraz wydłuża się czas życia panelu. Opracowany panel będzie wdrożony w działalności firmy.

Doktoraty wdrożeniowe to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które – chcąc rozwijać swoją karierę naukową – nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią. Program został wprowadzony w 2017 r. i szybko zyskał rangę jednego ze sztandarowych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wspiera przygotowanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności danej firmy. Przygotowanie rozprawy nie może trwać dłużej niż 4 lata. To szansa dla przedsiębiorców na to, by zatrudnić zdolnego naukowca, który rozwiąże technologiczny problem, z którym zmaga się firma.

Serdecznie gratulujemy Panu Mehmetowi!

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www