Skip to content

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska (Ś-3)

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

adiunkta

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze  Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska (Ś-3)
 na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej

 

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Rodzaj umowy o pracę: na czas nieokreślony

Reprezentowana dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 1. Niezbędne wymagania:
 • wyższe wykształcenie techniczne oraz stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
 • ukończone studium pedagogiczne dla asystentów i doktorantów,
 • doświadczenie w badaniach naukowych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, zwłaszcza w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i monitoringu środowiska poparte dorobkiem publikacyjnym,
 • autorstwo lub współautorstwo minimum 10 publikacji naukowych w temacie związanym z zaopatrzeniem w wodę i/lub odprowadzania ścieków,
 • doświadczenie w wygłaszaniu referatów na konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych, potwierdzone prezentacjami na minimum 5 konferencjach,
 • doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów obejmujących zagadnienia związane z wodociągami, kanalizacjami i monitoringiem środowiska oraz dotyczących programów komputerowych do edycji tekstu, tworzenia prezentacji multimedialnych, wykonywania obliczeń inżynierskich, tworzenia dokumentacji technicznej projektów inżynierskich oraz tworzenia rysunków inżynierskich,
 • umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim potwierdzoną oficjalnym certyfikatem językowym co najmniej na poziomie C1,
 • doświadczenie zawodowe w firmie zajmującej się miejską infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną (minimum 6 lat zatrudnienia),
 • biegłość w obsłudze Microsoft Office i programu AutoCAD,
 • co najmniej podstawowa znajomość programów Revit MEP oraz QGIS.

2. Dodatkowe wymagania:

 • umiejętność pracy w zespole, w tym w środowisku międzynarodowym.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

W zakresie działalności dydaktycznej:

 • realizacja zajęć ze studentami w zakresie określonym w Regulaminie Pracy PK,
 • przygotowanie materiałów dydaktycznych,
 • prowadzenie konsultacji ze studentami.

W zakresie działalności badawczej i organizacyjnej:

 • prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie ich wyników,
 • udział w seminariach i konferencjach naukowych,
 • opracowywanie wniosków grantowych oraz ubieganie się o środki na badania naukowe,
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych,
 • aktywny udział w pracach organizacyjnych Katedry i Wydziału.

4. Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
 • wykaz publikacji, inne osiągnięcia naukowe,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (studia wyższe, doktorat),
 • zaświadczenie o ukończeniu studium pedagogicznego dla asystentów i doktorantów,
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego, a w przypadku obcokrajowców także języka polskiego.

 

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

 • analizie złożonej dokumentacji,
 • przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych (bezpośrednich lub poprzez komunikatory internetowe).

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Wodociągów, Kanalizacji
i Monitoringu Środowiska Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki (Ś-3) Politechniki Krakowskiej w Krakowie, ul. Warszawska 24, bud. W-2, pok. 303 w godz.:
9-14 lub przesłać w formie skanów na adres e-mail: s-3@pk.edu.pl

Teczka (email) z dokumentami powinna zawierać dopisek: „dotyczy konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Wodociągów, Kanalizacji
i Monitoringu Środowiska Ś-3”.
Dokumenty należy złożyć w terminie do 28.06.2024 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 03.07.2024 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Katedry Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki (Ś-3) Politechniki Krakowskiej w dniach 04.07.2024-11.07.2024 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Pobierz PDF

 PDF in English

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www