Skip to content

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska (Ś-3)

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

adiunkta

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze  Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska (Ś-3) na

Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Rodzaj umowy o pracę: na czas nieokreślony

Reprezentowana dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 1. Niezbędne wymagania:
 • posiadanie stopnia doktora nauk techniczno-inżynieryjnych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
 • autorstwo lub współautorstwo w minimum 3 publikacji naukowych o temacie związanej z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzania ścieków, monitoringu środowiska lub poświadczenie złożenia publikacji do czasopism,
 • czynny udział co najmniej w dwóch konferencjach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym potwierdzone certyfikatami uczestnictwa,
 • zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach/ webinariach z zakresu problematyki wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • doświadczenie dydaktyczne prowadzenia przedmiotów obejmujących zagadnienia związane z: sieciami wodociągami i kanalizacyjnymi, instalacjami sanitarnymi oraz z zakresu inżynierii miejskiej i grafiki inżynierskiej,
 • umiejętność posługiwania się językiem angielskim potwierdzoną zaświadczeniem z wyższej uczelni,
 • biegłość w stosowaniu graficznych programów komputerowych dotyczących grafiki inżynierskiej (np.: AutoCAD),
 • ukończenie Studium Pedagogicznego dla nauczycieli akademickich potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne dla pracy dydaktycznej w szkole wyższej,
 • doświadczenie praktyczne w nadzorowaniu i projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych potwierdzone uprawnieniami budowalnymi bez ograniczeń,
 • umiejętność konstruowania stanowisk badawczych do prowadzenia badań procesów jednostkowych systemów zaopatrzenia w wodę,
 • przynależność do stowarzyszeń branżowych zajmujących się tematyką wodociągową i kanalizacyjną.
 1. Dodatkowe wymagania:
 • umiejętność pracy w zespole.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

W zakresie działalności dydaktycznej:

 • realizacja zajęć ze studentami w zakresie określonym w Regulaminie Pracy PK,
 • przygotowanie materiałów dydaktycznych,
 • prowadzenie konsultacji ze studentami.

W zakresie działalności badawczej i organizacyjnej:

 • prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie ich wyników,
 • udział w seminariach i konferencjach naukowych,
 • opracowywanie wniosków grantowych oraz ubieganie się o środki na badania naukowe,
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych,
 • aktywny udział w pracach organizacyjnych Katedry i Wydziału.
 1. Wymagane dokumenty:
 2. podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,
 3. szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
 4. wykaz publikacji, inne osiągnięcia naukowe,
 5. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (studia wyższe, doktorat),
 6. zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub zobowiązanie do jego odbycia,
 7. dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego a w przypadku obcokrajowców także języka polskiego,

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

– analizie złożonej dokumentacji,

– przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych (bezpośrednich lub poprzez komunikatory internetowe),

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie (Ś-3) Katedry Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej w Krakowie, ul. Warszawska 24, bud. W-2, pok. 303 w godz. 9-14
lub przesłać w formie skanów na adres e-mail: s-3@pk.edu.pl.

Teczka (email) z dokumentami powinna zawierać dopisek: „dotyczy konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska Ś-3. Dokumenty należy złożyć w terminie do 06.09.2024 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 11.09.2024 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Sekretariacie (Ś-3) Katedry Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej w dniach 12.09.2024 r.  19.09.2024 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www