Skip to content

„Kreatywne Miasta” – ciekawy konkurs dla studentów I i II stopnia kierunku gospodarka przestrzenna

REGULAMIN KONKURSU „KREATYWNE MIASTA”

Celem konkursu jest opracowanie graficznego kolażu przedstawiającego tytułowe „Kreatywne Miasta”.  Każde miasto powstawało i rozwijało się dzięki niezliczonym działaniom twórczym. Kształtowało się w wielu przebiegających jednocześnie procesach planowania, projektowania i budowania. Ciągłe przemiany którym poddawana jest miejska tkanka wymagają wciąż nowych pomysłów i decyzji. Kreatywność towarzyszy miastom, ich zarządcom i twórcom na wielu płaszczyznach.

Inspirujące środowisko miejskie może również wspierać kreatywność swoich mieszkańców, którzy wypełniają i ożywiają je własną aktywnością. Trudno o jednoznaczną odpowiedź jakie otocznie robi to najskuteczniej. Twórczości służyć może zarówno dobra organizacja i komfortowe warunki jak i świadomość wciąż niezaspokojonych potrzeb wymagająca wprowadzania zmian i udoskonaleń. Motywacje i preteksty dla zachodzących procesów twórczych mogą więc mieć bardzo różnorodne podłoże. „Kreatywne Miasta” są tematem, który ma zainspirować do przedstawienia ciekawych i oryginalnych opracowań a uczestnicy konkursu mają dowolność w jego interpretacji.

 1. ORGANIZATORZY KONKURSU:

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
Zaporoski Narodowy Uniwersytet Techniczny, Zhukovs’koho St, 64, Zaporizhzhia, Zaporizhia Oblast, Ukraina, 69063

2. PATRONAT HONOROWY NAD KONKURSEM:

 • Konsul Generalny RP w Charkowie Piotr Stachańczyk
 • JM Rektor Zaporoskiego Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Zaporoska” prof. Wiktor Leonidowicz Greszta
 • JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
 • Pani Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK
 • Pan Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK

3.FORMA KONKURSU I JEGO PODSTAWA PRAWNA

Konkurs jest konkursem artystycznym  studenckim i jednoetapowym. w konkursie. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie studenci.

4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

 • Przedmiotem konkursu jest stworzenie nieprzestrzennego (płaskiego) kolażu w dowolnej technice i zapisanie go formacie PDF, maksymalna wielkość pliku to 10MB). Praca zapisana powinna być tak aby umożliwiała wydruk w formacie A-3 (tj.297 x 420 mm)
 • Celem dydaktycznym tego konkursu jest wykazanie się świadomością  wewnętrznych współzależności miasta z środowiskiem oraz człowiekiem i jego twórczą aktywnością. Uczestnik musi wykazać się umiejętnościami w tworzenia kompozycji i syntetyzacji zagadnień miejskich. Jest to również praktyczny sprawdzian opanowania warsztatu tworzenia grafiki o odpowiedniej kompozycji, przynależnego zawodom uznanym powszechnie za artystyczne.
 • Akcent pracy należy położyć na wskazanie cech charakteryzujących kreatywność  w różnych obszarach związanych miastem i jego wieloma płaszczyznami (społeczną, ekonomiczną, struktur przestrzennych, uwarunkowań lokalizacyjnych, krajobrazowych).
 • Celem merytorycznym konkursu jest stworzenie dzieła o wysokich walorach artystycznych niosącego odpowiedz jakie są lub czym są Kreatywne Miasta.

5. ZAŁOŻENIA KONKURSU

 • Uczestnicy konkursu powinni dostosować się do ogólnie sformułowanych wytycznych programowych.
 • Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace.
 • Prace mogą być wykonane w technice zarówno cyfrowej jak i analogowej (następnie zeskanowane/sfotografowane).
 • Założenia koncepcyjne należy uzasadnić i opisać. (Opis powinien się składać z co najmniej trzech zdań do każdej pracy).
 • Dla każdej fotografii należy oddzielnie wskazać wyraźnie jej tytuł, datę i miejsce wykonania.
 • Prace powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

6. ZAKRES RZECZOWY I FORMA OPRACOWANIA ORAZ PREZENTACJA PRACY KONKURSOWEJ

Zakres rzeczowy opracowania powinien dawać wyczerpującą odpowiedź na przedstawione w Regulaminie zadanie Konkursu.

7. WYMAGANIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne o ile spełniają poniższe wymogi:

 • Są studentami Politechniki Krakowskiej lub Zaporoskiego Narodowego Uniwersytetu
 • Uczestnicy, którzy nie spełniają określonych powyżej wymagań podlegają wykluczeniu.

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH PRZEZ UCZESTNIKOW KONKURSU

 • Prace konkursowe należy złożyć/ przesłać wiadomością elektroniczną o temacie „Kreatywne Miasta, Nazwisko Imię” na adres e-mail: kreatywnemiasta@gmail.com
 • Składanie prac konkursowych zdalnie na adres mailowy do 23 kwietnia 2023 do godz.12.00

9. SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO

Oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcia konkursu dokona Sąd Konkursowy.

Członkowie Sądu Konkursowego :

 • Irena Ryżowa, ZPNU
 • dr Olga Pavliuk, ZPNU
 • Nina Pantus, ZPNU
 • dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus, prof. PK
 • dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK
 • dr inż. arch. Agnieszka Ciepiela, PK

10. TERMINARZ KONKURSU:

Składanie prac konkursowych do 23 kwietnia 2023 do godz.12.00

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 23.05.2023 r. podczas sympozjum Kreatywne Miasta oraz poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Katedry Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego Politechniki Krakowskiej: www.a5.pk.edu.pl

Wystawa prac konkursowych odbędzie się w wyznaczonym później terminie.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH

 1. Organizatorom Konkursu przysługuje prawo prezentacji prac konkursowych podczas wystawy pokonkursowej, jak również ich publikacji oraz rozpowszechniania poprzez publiczne wystawienie, wyświetlanie i udostępnianie w mediach i środkach masowego przekazu, w tym – sieci internetowej
 2. Wszyscy autorzy zgłaszający prace konkursową wyrażają tym samym zgodę organizatorom Konkursu na korzystanie z prac konkursowych, na wymienionych w ust. 1 polach eksploatacji.
 3. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorom z roszczeniami w związku z naruszeniem w wyniku publikacji utworów konkursowych praw osób trzecich, Organizatorom przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do uczestnika Konkursu, który nadesłał prace nie spełniające wymogów określonych powyżej.
 4. Organizator Konkursu odrzuca prace konkursowe niezgodne z Regulaminem oraz odbiegające od tematu Konkursu.
 5. Wszystkie prawa osobiste pozostają własnością Uczestnika Konkursu.

 DANE OSOBOWE – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W realizacji obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), Organizator informuje, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Politechnika Krakowska (dalej: „Administrator”). Podstawą przetwarzania Państwa danych jest udzielona nam w związku ze zgłoszeniem do konkursu dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może być w każdym czasie odwołana, co jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Zakres przetwarzanych danych obejmuje informacje przekazane przez uczestnika w karcie zgłoszeniowej – w tym dane identyfikujące oraz dane kontaktowe. Informacje o Uczestniku mogą być przetwarzane przez podmioty współpracujące z Politechniką Krakowską w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu. Dane te mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym, takim jak firma księgowa lub hosting internetowy, które realizują konkretne zadania na rzecz i w imieniu Politechniki Krakowskiej, a także upoważnionym organom publicznym w związku z realizacją ich zadań określonych przepisami prawa. Dane osobowe pozyskane przez Organizatora w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Politechnikę Krakowską dla celów naukowych lub historycznych zgodnie z art. 5 ust. 1 lit b RODO. Przez okres przetwarzania danych, każdy Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych i żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W związku z Konkursem Organizator lub wskazany przez niego podmiot może organizować imprezy i wydarzenia (np. uroczystość rozdania nagród), które mogą być utrwalane w postaci zdjęć, rejestracji audio i video. Materiały te, zawierające wizerunek Uczestników Konkursu oraz innych zaproszonych gości mogą być przetwarzane nieodpłatnie w celach statutowych, w celu promocji architektury i działalności Politechniki Krakowskiej. Zdjęcia i filmy mogą być publikowane w Internecie, na stronach i w mediach społecznościowych Politechniki Krakowskiej.

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www