Skip to content

III edycja studiów podyplomowych – Eksploatacja i zarządzanie systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska (Ś-3)

zaprasza na III edycję Studiów Podyplomowych

„Eksploatacja i zarządzanie systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi”

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: dr inż. Tadeusz Żaba.

 

1. Planowany czas trwania studiów podyplomowych: od dnia 01.10.2024 r. do dnia 30.09.2025 r.

2. Opis studiów podyplomowych:

Celem trzeciej edycji studiów podyplomowych jest umożliwienie zdobycia, pogłębienia i uaktualnienia wiedzy z zakresu zarządzania i eksploatacji systemów wodociągowo-kanalizacyjnych.

Nieustanny rozwój obszarów zurbanizowanych oraz wzrastające wymagania w zakresie jakości świadczonych usług przekładają się na intensywną rozbudowę systemów wodociągowo-kanalizacyjnych w granicach miast, jak również na terenach gmin sąsiadujących, co w dobie postępu technicznego, automatyzacji oraz przy coraz bardziej zaawansowanym zastosowaniu technik komputerowych powoduje dynamiczny rozwój branży wod.-kan. Również aktualna sytuacja związana z nasilającymi się atakami na infrastrukturę techniczną i teleinformatyczną powoduje szereg nowych wyzwań związanych z bezpieczeństwem funkcjonowania systemów sterowania i nadzoru. Jednocześnie zmieniające się uwarunkowania prawne, w tym planowane wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wymuszają stosowanie coraz bardziej skomplikowanych technologii oraz rozwiniętego systemu monitoringu jako elementu zarządzania ryzkiem, ciągłością działania oraz bezpieczeństwem infrastruktury. Systematyczny wzrost kosztów wymusza natomiast stosowanie rozwiązań pozwalających na poprawę efektywności funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

Postępujące zmiany klimatu i wynikające z tego sytuacje ekstremalne wymagają nowoczesnego podejścia do zarządzania oraz utrzymania obiektów i urządzeń wodociągowych. Przekłada się to na konieczność systematycznej rozbudowy i modernizacji obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych, jak również stosowania nowoczesnych technik wspomagających. Jednocześnie rosnące wymagania odbiorców stawiają przedsiębiorstwa wodociągowe w sytuacji, w której zachodzi konieczność dostosowania się do zmieniających się uwarunkowań rynku.

Powyższym zagadnieniom, jak również tematom dotyczącym m.in. zastosowania nowoczesnych technologii jako narzędzia wspomagającego eksploatację i zarządzanie systemami wodociągowo- kanalizacyjnymi, poświęcone są planowane studia podyplomowe.

Myślą przewodnią przy opracowaniu programu studiów podyplomowych było uwzględnienie w nich kwestii, z którymi na co dzień spotykają się osoby zajmujące się w szczególności zarządzaniem, eksploatacją, projektowaniem i budową systemów wodociągowo-kanalizacyjnych. Założono również, aby program studiów dawał podstawową wiedzę i przygotowanie dla specjalistów z innych branż pracujących                          w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, co przyczyni się do lepszego zrozumienia procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, zależności i uwarunkowań z nimi związanych oraz ich wpływu na decyzje zarządcze.

Zakres tematyczny studiów podyplomowych obejmuje całe spektrum wiedzy związanej z zarządzaniem oraz bieżącym funkcjonowaniem systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, optymalizacji ich pracy oraz zrównoważonego rozwoju. Wykłady będą prowadzone zarówno przez pracowników naukowych różnych uczelni, jak i praktyków na co dzień zajmujących się funkcjonowaniem systemów wodociągowo- kanalizacyjnych. W ramach studiów podyplomowych, słuchacze będą mogli się zapoznać z zagadnieniami obejmującymi m.in.:

  • Podstawy teorii kosztów, controlingu i rachunkowości zarządczej, planowanie i zarządzanie kosztami;
  • Nowoczesne podejście do eksploatacji i utrzymania systemów wodociągowo-kanalizacyjnych;
  • Zasady opracowania wniosku taryfowego;
  • Przygotowanie oraz realizację inwestycji i remontów;
  • Zarządzanie systemem zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w sytuacjach kryzysowych;
  • Zarządzanie ryzykiem;
  • Zarządzanie energią;
  • Zarządzanie odpadami;

Ukończenie studiów przyczyni się do ugruntowania i uaktualnienia wiedzy związanej z bieżącymi standardami utrzymania systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Studia umożliwią poznanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych oraz aktualnego stanu prawnego. Będą też stanowiły istotny element przygotowawczy dla sprostania zwiększającym się oczekiwaniom odbiorców.

W ramach studiów podyplomowych przewidziano 270 godzin wykładowych. Założono organizację studiów w cyklu dwusemestralnym. W pierwszym semestrze zaplanowano 130 godzin wykładowych, a w drugim semestrze 140 godzin (por. plan studiów).

Przyjęto, iż zajęcia będą się odbywały w formie dwudniowych zjazdów (sobota – niedziela), co drugi tydzień w miesiącu. Zakłada się realizację ok. 8 godzin wykładowych w ciągu jednego dnia. Planuje się rozpoczęcie studiów od października 2024 roku. Realizacja programu studiów to wieloaspektowe przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwie świadczącym usługi użyteczności publicznej, pozwalające na szczegółowe poznanie zagadnień technicznych, technologicznych ale również organizacyjnych, które powinno spełniać przedsiębiorstwo wod.-kan. na poziomie lidera branży.

3. Organizacja studiów: dwusemestralne.

4. Opłata za studia podyplomowe: 7000,00 zł (tj. za jeden semestr 3500,00 zł).

5. Forma zjazdów: dwudniowe zjazdy (sobota – niedziela, co drugi tydzień w miesiącu).

6. Rekrutacja ciągła: od 12 czerwca 2024 roku drogą e-mailową.

Warunkiem zrekrutowania się na studia podyplomowe jest przedłożenie karty zgłoszenia oraz dyplomu ukończenia studiów.

7. Osoby przyjmujące zgłoszenia:

8. Regulamin studiów podyplomowych: Załącznik do uchwały nr 63/d/09/2023 z 27 września 2023 r.

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www