Skip to content

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Hydroinżynieria i bezpieczeństwo wodne” – Dobczyce, 24-25 czerwca 2024 r.

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
HYDROINŻYNIERIA I BEZPIECZEŃSTWO WODNE
Temat wiodący – Retencja wodna w skali makro i mikro
 
POD HONOROWYM PATRONATEM
JM Rektora Politechniki Krakowskiej
Prof. dr hab. inż. Andrzeja Szaraty

W dniach 24-25 czerwca 2024 roku w Dobczycach na Jałowcowej Górze odbyła się II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Hydroinżynieria i bezpieczeństwo wodne”.

Konferencja była wspólnym przedsięwzięciem Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Wodociągów Miasta Krakowa S.A. w Krakowie.

Honorowy patronat nad Konferencją objął JM Rektor Politechnika Krakowskiej Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata jak również Województwo Małopolskie, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Patronatu medialnego Konferencji udzieliły: czasopismo INSTAL, czasopismo Gaz, Woda i Technika Sanitarna, czasopismo Technologia Wody, czasopismo Energetyka Wodna oraz Wydawnictwo INŻYNIERIA.

Obszary tematyczne Konferencji związane były ze strategią rozwoju gospodarki wodnej dotyczącej m.in. nowych sposobów korzystania z zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, obniżenia stopnia zagrożenia powodziami i suszami, rozwiązywania problemów związanych z wodami transgranicznymi czy monitoringu wpływu wód na konstrukcje hydrotechniczne i ośrodek geologiczny. Kwestia gospodarowania wodą w warunkach zmian klimatu, staje się obecnie coraz bardziej istotną dla rozwoju i bezpieczeństwa wodnego każdego kraju. Stąd jednym z tematów wiodących konferencji była retencja wód w skali makro i mikro. Konferencja zgromadziła 110 uczestników z różnych polskich uczelni, instytutów badawczych, zakładów i przedsiębiorstw komunalnych, państwowych jednostek gospodarczych oraz jednostek samorządowych. W ciągu dwóch dni obrad miała miejsce sesja plenarna, sesja uroczysta, panel dyskusyjny oraz odbyło się 5 sesji tematycznych jak również sesja posterowa.

ORGANIZATORZY

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

 

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

PATRONAT HONOROWY

 

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Województwo Małopolskie

Merytoryczne wystąpienia w sesji plenarnej zostały wygłoszone przez zaproszonych Gości. Kwestię nieprawidłowego prowadzenia prac odwodnieniowych, przyszłość odwodnień miejskich przedstawiła Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa Małgorzata Mrugała. Wyzwania w sektorze wodno-kanalizacyjnym w związku z wdrażaniem dyrektyw unijnych były tematem prezentacji Prezesa Izby Gospodarczej WODOCIĄGI POLSKIE Pawła Sikorskiego. Specyficzne aspekty oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko wodne poruszył w swoim wystąpieniu Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK. O czterech celach strategicznych i ich dekompozycji w postaci konkretnych obszarów w zarządzaniu przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym mówił Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa Piotr ZiętaraWykorzystanie retencji do zwalczania złotej algi w Wiśle było tematem wystąpienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojciecha Kozaka. O potrzebie przejścia z badań punktowych oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych do badań liniowych, przestrzennych przekonywał w swoim wystąpieniu Kierownik Katedry Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK.

Sesja uroczysta poświęcona była uhonorowaniu osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju w zakresie ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi: Elżbiety Nachlik, byłej Prorektor Politechniki Krakowskiej ds. badań naukowych i współpracy z gospodarką, byłej Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, Mieczysława Góry, byłego Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Technicznego Wodociągów Miasta Krakowa S.A. w Krakowie oraz Tadeusza Łagosza, byłego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Dla  Szacownych Osób i Wszystkich Uczestników Konferencji wystąpił chór Dobra Energia pod kierunkiem dyrygenta Dawida Makosza.

Pierwszego dnia Konferencji odbył się panel dyskusyjny pt.  Retencja wód jako czynnik wzmacniający odporność miasta na negatywne skutki zmiany klimatu“, którego moderatorem był dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK. W panelu uczestniczyli: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojciech Kozak, Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Łukasz Pawlik, I Zastępca Małopolskiego Komendanta WPSP bryg. Marcin Głogowski oraz Dyrektor ds. Technologii i Innowacji z Wodociągów Miasta Krakowa S.A. Bartosz Łuszczek. Dyskusji poddano zagadnienia dotyczące między innymi: tempa i rodzaju skutków zmian klimatu w powiazaniu z intensywnym rozwojem urbanizacji, priorytetów strategicznych i zarządczych obowiązujących w kontekście ograniczenia ryzyka związanego z powodzią, suszą, skali skutków związanych z ostatnimi powodziami na obszarze Małopolski, działań miękkich wspomagających rozwiązania techniczne retencji w mieście.

Część merytoryczną pierwszego i drugiego dnia obrad wypełniło pięć sesji tematycznych, sesja posterowa oraz wycieczka techniczna oraz turystyczna.

Ogółem wygłoszonych zostało 27 referatów oraz zaprezentowano 15 posterów.

Podjęte tematy w wystąpieniach dotyczyły: retencji w skali mikro i makro, błękitno-zielonej infrastruktury, niezawodności i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków, modelowania zjawisk i procesów w gospodarce wodno-ściekowej oraz systemów zarządzania, monitoringu i  sterowania w gospodarce wodno-ściekowej, zmian klimatu, wyzwań dla gospodarki ściekowej wynikających ze zmienianej Dyrektywy Ściekowej, odtworzenie ciągłości ekologicznej w środowisku wodnym, badań warunków hydrogeologicznych oraz modelowania zjawisk i procesów w gospodarce wodno-ściekowej.

Rezultaty swoich badań prezentowali: Bartosz Kazimierczak (Politechnika Wrocławska), Ewa Burszta-Adamiak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Marcin Glixelli (Wodociągi Miasta Krakowa S.A.), Lech Dzienis (XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie w organizacji), Bernard Twaróg (Politechnika Krakowska), Paweł Wilk (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB), Ewa Szalińska (Akademia Górniczo-Hutnicza), Arkadiusz Szymonik (Kessel Sp. z o.o.), Bartosz Łuszczek (Wodociągi Miasta Krakowa S.A.), Łukasz Pawlik (Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie), Radosław Radoń (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie), Szpak Dawid (Politechnika Rzeszowska), Monika Ochmańska (Wodociągi Miasta Krakowa S.A.), Małgorzata Cimochowicz-Rybicka (Politechnika Krakowska), Tadeusz Bochnia (Wodociągi Miasta Krakowa S.A.), Izabela Kruszelnicka (Politechnika Poznańska), Robert Malmur (Politechnika Częstochowska), Zenon Świgoń (PZiTS Oddział Poznań), Magdalena Stręk (Politechnika Rzeszowska), Joanna Gwoździej-Mazur (Politechnika Białostocka), Tomasz Cichoń (Wodociągi Miasta Krakowa S.A., Politechnika Krakowska), Tadeusz Żaba (Wodociągi Miasta Krakowa S.A., Politechnika Krakowska), Damian Liszka (Politechnika Krakowska), Sławomir Grądziel (Politechnika Krakowska), Magdalena Tutro (Politechnika Krakowska), Monika Szlapa (Politechnika Krakowska), Krzysztof Muszyński (Politechnika Krakowska), Joanna Korpak (Politechnika Krakowska), Anna Lenar-Matyas (Politechnika Krakowska), Andrzej Wałęga  (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), Marcin Łukaszewicz (Wodociągi Miasta Krakowa S.A.), Bernadetta Pasierb (Politechnika Krakowska), Dominika Poproch (Wodociągi Miasta Krakowa S.A.), Andrzej Polniak (AQUA-Tech Sp. z o. o.), Beata Baziak (Politechnika Krakowska), Kornelia Przestrzelska (Politechnika Wrocławska), Weronika Rosińska (Politechnika Wrocławska), Jacek Dawidowicz (Politechnika Białostocka), Maria Włodarczyk-Makuła (Politechnika Częstochowska), Małgorzata Kryłów (Politechnika Krakowska), Kamil Świętochowski (Biuro Inżynierskie Wodnik Kamil Świętochowski, Politechnika Warszawska), Krzysztof Boryczko (Politechnika Rzeszowska), Urszula Kępa (Politechnika Częstochowska), Paweł Wolski (Politechnika Częstochowska) oraz Lidia Dąbek (Politechnika Świętokrzyska).

W ramach Konferencji Uczestnicy mogli z pokładu statku podziwiać malowniczy krajobraz wokół Zbiornika Dobczyckiego i poznać dzięki prelekcji dra Tadeusza Bochni wiele szczegółów i ciekawostek o zbiorniku, jego historii oraz ważnej funkcji jaką pełni, jako źródło wody dla Krakowa i Dobczyc jak również o samym ujęciu wody.

Dodatkową atrakcją było również zwiedzanie z przewodnikiem zamku oraz skansenu w Dobczycach.

Konferencję podsumował Kierownik Katedry Geoinżynieri i Gospodarki Wodnej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK podkreślając, że obradom towarzyszyło duże zainteresowanie i znakomita atmosfera oraz zapowiadając kontynuację konferencji zaprosił na jej kolejną edycję.

Wszyscy Uczestnicy otrzymali certyfikaty udziału w Konferencji.

oprac. dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www