Skip to content

I KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA HYDROINŻYNIERIA, HYDROMORFOLOGIA I GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA.

Nota z przebiegu I Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej

W dniach 15-17 czerwca 2023 roku w Dobczycach odbyła się I Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Hydroinżynieria, hydromorfologia i gospodarka wodno-ściekowa”.  Konferencja ta była wspólnym przedsięwzięciem Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Wodociągów Miasta Krakowa S.A. w Krakowie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Politechnika Krakowskiej Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz. 

 Obszar tematyczny konferencji związany był ze strategią rozwoju gospodarki wodnej dotyczącej m.in. nowych sposobów korzystania z zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, obniżenia stopnia zagrożenia powodziami i suszami, monitoringu wpływu wód na konstrukcje hydrotechniczne i ośrodek geologiczny. Kwestia gospodarowania wodą w warunkach zmian klimatu, staje się obecnie coraz bardziej istotną dla rozwoju i bezpieczeństwa wodnego każdego kraju. Stąd zapewnienie bezpieczeństwa ciągłości dostawy wody i usuwania ścieków było jednym z głównych tematów wiodących Konferencji. Patronatu medialnego konferencji udzieliły: czasopismo INSTAL, czasopismo „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” oraz czasopismo „Technologia Wody”.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK. Konferencja zgromadziła 114 uczestników z różnych polskich uczelni, instytutów badawczych, zakładów i przedsiębiorstw komunalnych, państwowych jednostek gospodarczych. W ciągu trzech dni obrad miała miejsce sesja plenarna, sesja wspomnieniowa, panel dyskusyjny oraz odbyło się 5 sesji tematycznych.

Merytoryczne wystąpienia w sesji plenarnej zostały wygłoszone przez zaproszonych gości. Kwestię zmniejszenia zagrożenia i ryzyka powodziowego w regionach wodnych Górnej Wisły przedstawił Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Radosław Radoń. O potrzebie odejścia od niezrównoważonego liniowego modelu „bierz, wytwarzaj, konsumuj i marnuj” w sektorze gospodarki wodnej na rzecz gospodarki obiegiem zamkniętym przekonywała w swoim wystąpieniu prof. Elżbieta Nachlik. Wybrane aspekty projektowania budynków z wykorzystaniem zasady gospodarki cyrkularnej wodą do spożycia, zgodnie z zasadami „bio-City” były tematem prezentacji dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki dra hab. inż. Stanisława M. Rybickiego, prof. PK. Dr hab. inż. Ewa Szalińska, prof. AGH wskazywała na konieczność podejścia hybrydowego w pozyskiwaniu informacji (dane monitoringowe oraz modelowanie dla poszczególnych zlewni) o wodach powierzchniowych płynących. Hydrogeofizyczne metody pomiarowe, które pozwalają w sposób bezinwazyjny zobrazować budowę ośrodka gruntowo-wodnego oraz monitorować zachodzące w nim procesy jak również obrazować niebezpieczne zmiany zachodzące w konstrukcjach hydrotechnicznych, stają się obecnie  nowoczesnymi narzędziami monitoringu i bezpieczeństwa m.in. w obszarze infrastruktury wodnej. Prezentacja dra hab. inż. Tomisława Gołębiowskiego, prof. PK z zakresu hydrogeofizyki potwierdziła znane przysłowie, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”. „Bo przecież przedsiębiorstwo to społeczność istot ludzkich. Jego wydajność to ich wydajność. A społeczność istot ludzkich musi opierać się na wspólnych przekonaniach, zaś jej zawartość muszą symbolizować wspólne zasady. Inaczej dotknie ją paraliż, straci ona zdolność działania, nie będzie mogła domagać się ani uzyskiwać od swych członków wysiłku i wydajności” (cytat z książki Praktyka zarzadzania, Petera F. Druckera) – tym mottem rozpoczął prezentację Piotr Ziętara prezes zarządu Wodociągów Miasta Krakowa przedstawiając programy strategiczne przedsiębiorstwa obejmujące: bezpieczeństwo systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, zwiększenie dostępności usług, odporną i elastyczną organizację oraz zaangażowanie i społeczną odpowiedzialność. 

Sesja wspomnieniowa poświęcona była pamięci trzech wybitych specjalistów: prof. dra hab. inż. Jerzego Ratomskiego, hydrotechnika specjalizującego się regulacji rzek i potoków, lubianego i cenionego nauczyciela akademickiego; mgra inż. Jana Ziętary długoletniego, zasłużonego pracownika Wodociągów Miasta Krakowa S.A., Energopolu 2 w Krakowie i Hydrotrestu S.A. Kraków, praktycznie rozwijającego zainteresowania związane z obiektami hydrotechnicznymi oraz gospodarką wodno-ściekową, tematami zawsze aktualnymi z punktu widzenia właściwego funkcjonowania i rozwoju nie tylko milionowej aglomeracji, ale także lokalnych społeczności oraz mgra inż. Antoniego Gronko, długoletniego, zasłużonego pracownika Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, specjalisty i kierownika wielu zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska.

Pierwszego dnia konferencji odbył się również panel dyskusyjny pt. „Korzystanie z zasobów wodnych w obliczu zagrożenia powodziami i suszami“, którego moderatorką była profesor Elżbieta Nachlik. W panelu uczestniczyli: dr hab. inż. Agnieszka Brzezińska, prof. PŁ z Politechniki Łódzkiej, dyrektor Radosław Radoń z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK z Politechniki Krakowskiej oraz z-ca prezesa Paweł Senderek z Wodociągów Miasta Krakowa S.A. Dyskusji poddano zagadnienia dotyczące:

  • Problemu utrudnienia zrzutu wód burzowych na skutek rozwoju powodziowej retencji polderowej w dolinie Wisły oraz ograniczenia zagrożenia jakościowego
    i biologicznego ekosystemów wodnych w okresie suszy także w kontekście katastrofy ekologicznej na Odrze.
  • Rozpoznania i zdiagnozowania tempa i rodzaju skutków zmian klimatu, w powiazaniu
    z intensywnym rozwojem urbanizacji, mających zdecydowany i negatywny wpływ na jakość i obciążenie wymywanym/spłukiwanym materiałem stałym wód burzowych.
  • Najbardziej oczekiwanych i rozwijanych w naszym kraju technologii do kompleksowej strategii realizacji gospodarki cyrkularnej w sektorze wodnym.
  • Priorytetów strategicznych i zarządczych obowiązujących w kontekście ograniczenia ryzyka związanego z naruszeniem bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę
    w Wodociągach Miasta Krakowa.

Część merytoryczną drugiego i trzeciego dnia obrad wypełniło sześć sesji tematycznych, sesja posterowa oraz wycieczka na Zakład Uzdatniania Wody Dobczyce. Wygłoszone zostały 24 referaty oraz zaprezentowano 15 posterów. Podjęte w wystąpieniach tematy dotyczyły: gospodarki wodnej w Polsce w świetle zmian klimatu, wyzwań dla gospodarki ściekowej wynikających ze zmienianej Dyrektywy Ściekowej, zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi, odtworzenia ciągłości ekologicznej w środowisku wodnym, badań warunków hydrogeologicznych, niezawodności i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków, modelowania zjawisk i procesów w gospodarce wodno-ściekowej oraz systemów zarządzania, monitoringu i  sterowania w gospodarce wodno-ściekowej.

Rezultaty swoich badań prezentowali: Bernard Twaróg (Politechnika Krakowska), Damian Bojanowski (Akademia Górniczo-Hutnicza), Paulina Orlińska-Woźniak (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB), Paweł Wilk (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB), Ewa Szalińska (Akademia Górniczo-Hutnicza), Elżbieta Jarosińska (Politechnika Krakowska), Wiktoria Warzecha (Politechnika Krakowska), Wioletta Ogar (Politechnika Krakowska), Ewa Jakusik (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB), Katarzyna Chruszcz-Lipska (Akademia Górniczo-Hutnicza), Arkadiusz Szymonik (Kessel Sp. z o.o.), Krzysztof Radzicki (Politechnika Krakowska), Bogdan Żogała (Uniwersytet Śląski), Iwona Stan-Kłeczek (Uniwersytet Śląski), Beata Lerska – Business Development Manager (i2 Analytical), Robert Mańko (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), Marek Zawilski  Politechnika Łódzka), Bartosz Łuszczek (Wodociągi Miasta Krakowa S.A.), Grażyna Sakson-Sysiak (Politechnika Łódzka), Jacek Budziaszek (Wodociągi Miasta Krakowa S.A.), Agnieszka Brzezińska (Politechnika Łódzka), Justyna Lisowska (Politechnika Świętokrzyska), Łukasz Pawlik (Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Katarzyna Szczepaniec (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie), Agnieszka Szuster-Janiaczyk (Politechnika Poznańska), Wijas Katarzyna (Politechnika Świętokrzyska), Szpak Dawid (Politechnika Rzeszowska), Łukasz Bąk (Politechnika Świętokrzyska), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (Politechnika Poznańska), Izabela Kruszelnicka (Politechnika Poznańska), Robert Malmur (Politechnika Częstochowska), Joanna Gmitrowicz-Iwan (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Sławomir Ligęza (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Magdalena Muszura-Dymek (Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie), Dariusz Andraka (Politechnika Białostocka), Joanna Gwoździej-Mazur (Politechnika Białostocka), Mariola Kędra (Politechnika Krakowska), Katarzyna Kraj (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB), Tomisław Gołębiowski (Politechnika Krakowska), Tomasz Cichoń (Wodociągi Miasta Krakowa S.A., Politechnika Krakowska) oraz Jadwiga Królikowska (Politechnika Krakowska)

W trzecim dniu konferencji uczestnicy mogli z pokładu statku podziwiać malowniczy krajobraz wokół Zbiornika Dobczyckiego i poznać wiele szczegółów i ciekawostek o zbiorniku, jego historii oraz ważnej funkcji jaką pełni, jako źródło wody dla Krakowa i Dobczyc albo z korony zapory podziwiać widok na sztuczny zbiornik w Dobczycach oraz  zwiedzić funkcjonującą poniżej zbiornika elektrownie wodną o mocy 2,5 MW.

Konferencję podsumował dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
dr hab. inż. Stanisław M Rybicki, prof. PK podkreślając, że obradom towarzyszyło duże zainteresowanie i znakomita atmosfera do końca oraz zapowiadając kontynuację konferencji zaprosił na jej kolejną edycję.

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w Konferencji.

/oprac. dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK/

Fot. Jadwiga Koperczak-Wilk /RZGW Kraków/,

Magdalena Danko /Wodociągi Miasta Krakowa S.A./

Marek Bodziony /Politechnika Krakowska/.

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www