Skip to content

II edycja studiów podyplomowych – Eksploatacja i zarządzanie systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska (Ś-3)

na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki

zapraszają na

II edycję studiów podyplomowych „Eksploatacja i zarządzanie systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi”.

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: dr inż. Tadeusz Żaba.

1. Planowany termin rozpoczęcia studiów: od dnia 01.10.2023 r. do dnia 30.09.2024 r.

2. Opis studiów podyplomowych:

Celem studiów podyplomowych jest umożliwienie zdobycia, pogłębienia i uaktualnienia wiedzy z zakresu zarządzania i eksploatacji systemów wodociągowo kanalizacyjnych.

Nieustanny rozwój miast przekłada się na intensywną rozbudowę systemów wodociągowo-kanalizacyjnych w granicach miast, jak również na terenach gmin sąsiadujących, co w dobie postępu technicznego, automatyzacji oraz przy coraz bardziej zaawansowanym zastosowaniu technik komputerowych przekłada się na dynamiczny rozwój branży wod.-kan. Zmieniające się uwarunkowania prawne wymuszają stosowanie coraz bardziej skomplikowanych technologii oraz rozwiniętego systemu monitoringu jako elementu zarządzania ryzkiem, ciągłością działania oraz bezpieczeństwem infrastruktury. Natomiast systematyczny wzrost kosztów wymusza stosowanie rozwiązań pozwalających na poprawę efektywności funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

Postępujące zmiany klimatu i wynikające z tego sytuacje ekstremalne wymagają nowoczesnego podejścia do zarządzania oraz utrzymania obiektów i urządzeń wodociągowych. Przekłada się to na konieczność systematycznej rozbudowy i modernizacji obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych, jak również stosowania nowoczesnych technik wspomagających. Jednocześnie rosnące wymagania odbiorców stawiają nowe wyzwania przed przedsiębiorstwami wodociągowymi.

Powyższym zagadnieniom, jak również tematom dotyczącym m.in. zastosowania nowoczesnych technologii jako narzędzia wspomagającego eksploatację i zarządzanie systemami wodociągowo kanalizacyjnymi, poświęcone są planowane studia podyplomowe. Myślą przewodnią przy opracowaniu programu studiów podyplomowych było uwzględnienie w nich kwestii, z którymi na co dzień spotykają się osoby zajmujące się zarządzaniem, eksploatacją, projektowaniem i budową systemów wodociągowo-kanalizacyjnych. Założono również, że program studiów zapewni podstawową wiedzę i przygotowanie dla specjalistów z innych branż, pracujących w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, co nieodzownie przyczyni się do lepszego zrozumienia procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz zależności i wpływu na decyzje zarządcze.

Zakres tematyczny studiów podyplomowych obejmuje całe spektrum wiedzy związanej z zarządzaniem oraz bieżącym funkcjonowaniem systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, optymalizacją ich pracy oraz zrównoważonym rozwojem. W ramach studiów słuchacze będą mogli się zapoznać między innymi z następującymi zagadnieniami:

  • Podstawy teorii kosztów, controlingu i rachunkowości zarządczej, planowanie i zarządzanie kosztami;
  • Zasady opracowania wniosku taryfowego;
  • Przygotowanie oraz realizacja inwestycji i remontów;
  • Zarządzanie systemem zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w sytuacjach kryzysowych;
  • Zarządzanie ryzykiem;
  • Zarządzanie energią.

Ukończenie studiów przyczyni się do ugruntowania i uaktualnienia wiedzy związanej z bieżącymi standardami utrzymania systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Studia umożliwią poznanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych oraz aktualnego stanu prawnego. Będą stanowiły też istotny element przygotowawczy dla sprostania zwiększającym się oczekiwaniom odbiorców.

W ramach studiów przewidziano 270 godzin wykładowych. Założono organizację studiów w cyklu dwusemestralnym. W pierwszym semestrze zaplanowano 130 godzin wykładowych, a w drugim semestrze 140 godzin (por. Plan studiów).

Przyjęto, iż zajęcia będą się odbywały w formie dwudniowych zjazdów (sobota – niedziela) co drugi tydzień w miesiącu. Zakłada się realizację ok. 8 godzin wykładowych w ciągu jednego dnia. Planuje się rozpoczęcie studiów od października 2023.

Realizacja programu studiów to wieloaspektowe przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwie świadczącym usługi użyteczności publicznej, pozwalające na zaawansowane poznanie zagadnień technicznych, technologicznych ale również organizacyjnych, które powinno spełniać przedsiębiorstwo wod.-kan., na poziomie lidera branży.

3. Organizacja studiów: dwusemestralne.

4. Opłata za studia podyplomowe: 7000,00 zł (1 semestr: 3500,00 zł x 2).

5. Plan studiów.

6. Forma zjazdów: dwudniowe zjazdy (sobota – niedziela, co drugi tydzień w miesiącu).

7. Rekrutacja ciągła odbywa się w terminie: od 17.07.2023 roku drogą e-mailową.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest przesłanie Karty zgłoszenia.

8. Osoby przyjmujące zgłoszenia:

9. Regulamin studiów podyplomowych:                                                                         

Załącznik do uchwały nr 12/d/03/2022 z 22.03.2022 r.

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www