DOCTOR HONORIS CAUSA
Prof.zw.dr hab. inż. Zbigniew S. Piasek

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Profesor senior z dożywotnią afiliacją Politechniki Krakowskiej.

Skrócony biogram Profesora

Kariera zawodowa

Politechnika Krakowska, zatrudniony w 1975 roku. Wydział Inżynierii Środowiska PK. Prof. zwyczajny Politechniki Krakowskiej Zbigniew Piasek w 1979r. otrzymał dyplom doktora nauk technicznych z wyróżnieniem, Za rozprawę doktorską wyróżniony został indywidualną nagrodą Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Państwowy Uniwersytet Geodezji i Kartografii w Moskwie, Instytut Pomiarów Lotniczo - Satelitarnych i Kartografiii. Profesor jako pierwszy naukowiec z Polski otrzymał dyplom doktora nauk z wyróżnieniem w dziedzinie kartografii w Federacji Rosyjskiej (FR). Dyplom był zatwierdzony przez Najwyższą Komisję Kwalifikacyjną przy Radzie Ministrów Federacji Rosyjskiej. dnia 10.12.1993.

Równolegle:

 • Ekspert - Bliski Wschód, 1982 - 1986
 • Profesor jako ekspert wykonał: 10 obszernych ekspertyz i raportów naukowo badawczych w kooperacji z koncernami amerykańskimi, europejskimi, japońskim Kubota, indyjskim Continental Construction Ltd. i China State Construction Engineering, Corporation China - Hongkong. Badania dotyczyły obliczeń przemieszczeń dużych mas ziemnych o kubaturze ok. 1.5 miliona metrów sześciennych na terenach pustynnych i w strefach przybrzeżnych rzeki Tygrys.
 • Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej na realizację badań zagranicznych w latach 1989-1993.
 • Zastępca Dyrektora ds. naukowo - badawczych Instytutu Geotechniki PK - 1993 - 1994
 • Doradca ds. inwestycji rządowych, Public Works Department Investments, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Dubaj - Abu Dhabi, 1995 - 1996
 • Profesor na stanowisku doradcy był członkiem Generalnej Dyrekcji Departamentu Emiratów Arabskich oraz personelu kierowniczego na obiektach hydrotechnicznych i lądowych. Opracował 11 raportów badawczych dotyczących realizacji inwestycji budowlanych w strefach przybrzeżnych Zatoki Perskiej i Oceanu Indyjskiego.
 • Stanowisko prof. nadzwyczajnego PK piastował 1997-2008.
 • Kierownik krajowych grantów KBN, Politechnika Krakowska, 2000 - 2004.
 • W latach 2006-2009 pełnił funkcję prorektora w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Nowym Sączu,
 • Naczelny Redaktor Wydawnictw World Research Council on Poles Abroad, USA - Poland, 2002 - 2008.
 • Postanowieniem z dnia 18 listopada 2002r. Prezydent III RP nadał Panu Zbigniewowi Piaskowi tytuł profesora nauk technicznych.
 • Od 2002 zatrudniony w Politechnice Krakowskiej na stanowisku profesora.
  Kierownik Zakładu Geoinżynierii, Geologii i Ochrony Powierzchni Ziemi Instytutu Geotechniki PK, od 2006 do 2013.
 • Od 2008 piastuje stanowisko profesora zwyczajnego Politechniki Krakowskiej, a od 2015 piastuje stanowisko profesora zwyczajnego w Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.
  Od 2008 Profesor pełni funkcje eksperta (nauki techniczne) w Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Od 2013 do 2015 Kierownik Zakładu Geologii i Geodezji Inżynierskiej.

Osiągnięcia:

Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Piasek jest wyróżniającym się nauczycielem akademickim Politechniki Krakowskiej. Profesor jest niekwestionowanym w Polsce, a także w Europie autorytetem naukowym w dziedzinie matematycznego opisu zadanych fragmentów Ziemi i nieinwazyjnej identyfikacji infrastruktury podziemnej. Prace własne publikował i wykładał m.in. w Finlandi (Helsinki), USA, Federacji Rosyjskiej (Instytut Lotniczo-Satelitarny), Austrii (Technical University of Vienna), Niemczech, Grecji (Patras University), Ukrainie (Politechnika Lwowska, Państwowy Uniwersytet w Drohobyczu), Afryce oraz w wyd. PAN - Komitecie Geodezji, PAU i Archives of Civil Engineering. Jest autorem i współautorem ponad 150 publikacji naukowych, 14 wydawnictw książkowych, monograficznych i in. Wykonał ponad 300 recenzji wydawniczych, ponad 50 doktorskich, habilitacyjnych oraz wniosków o tytuł profesora, w tym na zlecenie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, około 50 projektów KBN, Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Profesor wykonał recenzje na profesorów nadzwyczajnych dla naukowców zagranicznych.

Profesora obszar badań:

Matematyczny opis zadanych powierzchni Ziemi; odkształcenia warstw nasypowych w warunkach tropikalnych i krajowych; zastosowanie metod elementów skończonych do obliczeń: kubatur zapór ziemnych, dużych wykopów i nasypów przemysłowych; numeryczne obliczenia zamuleń czasz zbiorników retencyjnych; stabilność granic katastralnych w strefach zalewowych rzek, wpływ środowiska gruntowego na lokalizację podziemnej infrastruktury za pomocą generatorów fal elektromagnetycznych i metod georadarowych.

Wybrane wydawnictwa krajowe i zagraniczne:

 • Piasek Z. Przykłady obliczeń numerycznych w języku Fortran. Skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych. PK Kraków 1988.
 • Piasek Z. Metody numeryczne badania zalądowań czasz zbiorników retencyjnych. Wydawnictwo Naukowe PK, Monografia 241. Seria Inżynieria Sanitarna i Wodna. Kraków. 1998. s.233.
 • Piasek Z. Geodezja budowlana dla inżynierii środowiska. Teorie - algorytmy - przykłady. Książka, Wydawnictwo Naukowe, DWN, Kraków, 2000. s.388.
 • Piasek Z. Numerical approximation of coastal zone and selected fragments of water reservoir. FIG International Federation of Surveyors, Malta - Sweden. 2000.
 • Piasek Z. Investigation of numerical approximation of large industrial excavation. Algemaine Vermessungs - Nachrichten. Germany Heidelberg. 7/2001.
 • Piasek Z. Experimental calculation of water reservoir volume. Finnish Journal of the Surveying Sciences. Finland, Volume 19. Helsinki. 1-2/2001.
 • Piasek Z. Numerical interpretations of spatial co-ordinates for silting investigation of river bottom. Optical 3-D Measurement Techniques. Vienna University of Technology. Austria. Wiedeń, 2002.
 • Piasek Z. Numerical calculation of earth work. Geo-top. Revue scientifique et technique. De la topographie et de la cartographie. Afryka, Tunisie. 4/2002.
 • Piasek Z. Mathematical investigation of calculation zones in the large industrial excavations and embankments. Applied Geodesy Lab. Patras University. Athens. 2003.
 • Piasek Z. Światowe dziedzictwo naukowo techniczne Polonii w USA, Kanadzie, Europie, Argentynie i Singapurze. Wydawnictwo Międzynarodowe Fogra. USA-Poland. Encyklopedia dwujęzyczna ang..-pol. (dofinansowanie m.in. ze środków Senatu RP). 2006. s.383.
 • Piasek Z. (red.), Sztuka oceny i interpretacji przestrzeni, PAN, Kraków. 2010. s.167.
 • Piasek Z. Wielka Encyklopedia Polonii Świata, Wydawnictwo Edukator, Częstochowa 2014, s. 534
 • Piasek Z. (red)., Geodezja kartografia i geologia inzynierska, wyd. PK, Kraków 2015, s. 520

Ważniejsze patenty:

 • Polska, 2008, twórcy: Piasek Z., Nawrocki W, patent dotyczy projektu wynalazczego nt. "Sonda do lokalizacji podziemnych instalacji metalowych". Nr 198145
 • Polska, 2008, twórcy: Piasek Z., Nawrocki W, patent dotyczy projektu wynalazczego nt. "Sposób lokalizacji uszkodzeń zewenętrznych na podziemnym rurociącu". P.352265

Przynależność do organizacji zagranicznych:

 • FIG - Internationale des Geometres au Canada, WG 6.1, associate member, od 1999 do chwili obecnej;
 • International Association for Bridge Maintenance and Safety in USA - ekspert, od 2002 do chwili obecnej;
 • Association of Polish American Engineers in USA, associate member, od 1999 do chwili obecnej;
 • World Research Council on Poles Abroad, USA - Poland, Member of the Council, od 2000 do chwili obecnej;
 • Association des Engenieurs Polonais au Canada, Toronto - associate member, od 2002 do chwili obecnej;
 • Association of Bi-National Chambers of Commerce of Florida, Polish American Chamber of Commerce of Florida and Americas, USA - Europe, foreign correspondent, od 2003 do chwili obecnej;
 • World Polish Heritage Association USA-Europe - vice-president do 2008,
  General Secretary od 2009,
  chairman of the award for Poles Abroad od 2004 do chwili obecnej;

Profesor otrzymał wyróżnienia zagraniczne:

 • Złoty medal 60. lecia Association of Polish American Engineers w the USA, New York, 2001.
 • Status: Członek Honorowy, Korespondent Zagraniczny na Polskę ds. nauki i techniki - Polish American Chamber of Commerce of Florida and Americas, Floryda - Miami - Europa, 2003.
 • Status: Członek korespondent - Association of Polish Engineers in Canada, Toronto, 2004.
 • Status: Członek Honorowy. Profesor jako pierwszy naukowiec z Polski otrzymał amerykańskie złote odznaczenie - Stowarzyszenie Polsko Amerykańskich Inżynierów, New York, 2004.
 • Status: Konsultant zagraniczny - American Uniwersity in Poland,
 • Incorporation, Boston, 2005.
 • Statuetkę "Liberty Bell" za promocję polskiej nauki w USA oraz za wydanie encyklopedii od Association of Polish American Engineers, New York, 2006.
 • Austriackie honorowe odznaczenie stowarzyszenia naukowo - technicznego w Austrii - Verein Polnischer Ingenieurinnen und Ingenieure in Osterreich, Wiedeń, 2006.
 • Brytyjskie złote odznaczenie stowarzyszenia naukowo technicznego - The Institution of Polish Engineers i Great Britain, Londyn, 2006.
 • Złota Odznaka Honorowa, Association of Polish American Engineers, New York, 2007.

 • Srebrny argentyński medal, wydany z okazji 50. lecia polskiego ośrodka katolickiego w Martin Coronado - Argentine, 2007.
 • Historyczne wyróżnienie im. Ralpha Modjewskiego w Filadelfii - za prestiżowy wkład w umacnianie pozycji polskich i amerykańskich inżynierów i techników w USA, New York, 2007.
 • Francuskie wyróżnienie. Medal wydany z okazji 90. lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji, Paryż, 2007.
 • Amerykańskie złote honorowe odznaczenie Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej 2007r..
 • Amerykańskie odznaczenie. Nowy York 2009
 • Profesor Zbigniew Piasek otrzymał w 2015 akt powołania na korespondenta zagranicznego od Association of Polish American Engineers w the USA, New York,
 • Profesor Zbigniew Piasek otrzymał medal wybity z okazji 90. Rocznicy Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej i Kanadyjskiej w czasie I wojny światowej. Nadany przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej za wybitne osiągnięcia promocji Polski w świecie. Nowy York 2009. • Historyczny medal australijski - Strzelcki Heritage Incorporation - Melbourne 2013 r. - za promocje polskiej nauki w Australii.
Akt powołania prof. Zbigniewa Piaska na korespondenta zagranicznego
Wyróżnienie satuetką Associaotion of Polish American Engineers in the USA za wydanie dwóch autorskich encyklopedii

fot. Jan Zych


Prof. Zbigniew Piasek


Wyróżnienie międzynarodowe w 2016r.
Profesor w 2016 r. został odznaczony medalem 75-cio lecia Stowarzyszenia Polsko-Amerykańskich Inżynierów - Polonia Technica New York
fot. Jan Zych.

Wyróżnienia krajowe:

 • Złoty krzyż zasługi, 2003.
 • Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej, 2005.
 • Profesor otrzymał akt powołania z dniem 31 sierpnia 2006r. na stanowisko Profesora Honorowego Akademii Polonijnej w Częstochowie.
 • W 2006r. został wyróżniony statuetką i dyplomem za encyklopedię pt. "Światowe Dziedzictwo naukowo techniczne Polonii" przez Kapitułę Wyróżnień Badań nad Polonią "Za wybitne osiągnięcia w badaniach nad Polonią wraz z życzeniami dalszych sukcesów w promowaniu emigracyjnych dokonań".
 • W 2007r. otrzymał od JM Rektora Akademii Polonijnej w Częstochowie prof. dr hab. Eustachego Rakoczego z Zakonu Paulinów, najwyższe wyróżnienie Jasnogórskie - Ryngraf Matki Bożej Częstochowskiej - Jasnogórskiej za wkład pracy dla Polonii Świata.
 • Profesor został po raz drugi wybrany w 2007r. na pierwszego wiceprezesa Komisji Geodezji I Inżynierii Środowiska przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Krakowie na kadencję 2007-2010.
 • Medal Akademii Polonijnej w Częstochowie 2009r.
 • Profesor otrzymał akt powołania w 2009r. na stanowisko Honorowego Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.
 • W 2010r. otrzymał medal Erazma Józefa Jerzmanowskiego.
 • Profesor został po raz trzeci wybrany w 2010r. na pierwszego wiceprezesa Komisji Geodezji I Inżynierii Środow Polskiej Akademii Nauk w Krakowie na kadencję 2010-2014 oraz na kadencję 2015-2019 został wybrany na przewodniczącego Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska PAN w Krakowie
 • 2013 Zarządzeniem Prezydenta m. Krakowa uhonorowany odznaką Honoris Gratia
 • W 2015 Profesor otrzymał indywidualną nagrodę J.M. Rektora Politechniki Krakowskiej za całokształt dorobku naukowego.
 • Profesor został wybrany na kadencję 2015-2018 do Rady Naukowej Centrum Pedagogiki i Psychologi Politechniki Krakowskiej.
 • W 2016 Profesor został odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej.
  W trakcie obrad światowego Zjazdu Inżynierów Polskich Profesor Zbigniew Piasek otrzymał najwyższe honorowe wyróżnienie Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych - NOT, jakim jest Medal im. inż. Piotra Stanisława Drzewieckiego
 • W roku 2017 Profesor został powołany do Rady Naukowej PNAP w Akademii Polonijnej w Częstochowie.

 • fot. Jan Zych.

     W maju 2017 r. Senat Politechniki Krakowskiej przyznał prof. Zbigniewowi Piasek medal "Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej" Medal przyznano Profesorowi za wybitne osiągnięcia naukowe, które przyczyniły się do rozwoju Uczelni.
    Medal ten jest najwyższym wyróżnieniem PK.
W roku 2017 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał profesorowi Zbigniewowi Piasek Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz światowej Polonii, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i promowanie polskiej myśli naukowej.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Fracji nadało prof. Piaskowi historyczny medal oraz odznakę 100-lecia tej naukowo-technicznej organizacji.

W roku 2017 Profesor zostrał uhonorowamy medalem 650-lecia Prokocimia.

Biogram Prof.zw. dr hab. inż. Zbigniewa Piaska jest cytowany w 12 wydawnictwach encyklopedycznych w UE i USA , m.in. w:

 • Encyklopedii Actus Purus - Kto jest kim w Polsce Nowego Milenium, Polska Narodowa Oficyna Wydawnicza, 2000- 2002;
 • Polonii Technica, Stowarzyszenie Polsko Amerykańskich Inżynierów w USA, Historia w latach 1941 - 2001, Nowy Jork 2001;
 • Złotej Księdze Nauk Technicznych, Polski Instytut Biograficzny, Helion 2003;
 • Encyklopedii Polskiej Emigracji i Polonii, 2005;
 • Złotej Księdze Nauki Polskiej, Naukowcy Zjednoczonej Europy, 2006;
 • Słowniku Biograficznym, Współcześni Uczeni Polscy, 2006;
 • Encyclopedia of World Research and Engineering Heritage, USA - Poland, 2006.
 • Encyklopedia Powszechna PWN, 2010.

English version - biography

Adres służbowy:
zpiasek@pk.edu.pl
Profesor zwyczajny Zbigniew S. Piasek
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Poland

stat4u